IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Internationella bestämmelser

Regler om arbetslöshetsersättning för personer som flyttar, tillfälligt arbetar i ett annat land eller söker arbete i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz.

Kapitel 8 - Artikel 64 – Arbetslösa som reser till en annan medlemsstat med bibehållen rätt till ersättning

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om fristen för registrering vid arbetsförmedlingen i mottagande medlemsstat när en arbetssökande reser till annat EU-land med bibehållen ersättning. Kammarrätten i Stockholms dom den 24 oktober 2016 i mål nr 7886-15. HFD meddelade inte prövningstillstånd i frågan, mål nr 6118-15.

Kapitel 5 - Artikel 61 - Sammanläggning av kvalifikationsperioder för rätt till ersättning

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall angående glapp i försäkringsperioden, Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 april 2016 i mål nr 1338-15. HFD lämnade ej prövningstillstånd i frågan, mål nr 3085-16.

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5, upphör därmed att gälla.

Kapitel 1 - Regelverket

Kortfattad information om principer och personkretsen för förordning nr 883/2004 och förordning nr 1408/71. Det ges även information om vad som gäller för anställda i internationella organisationer ...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 maj 2014

Ny SFS

”Nordisk konvention den 18 augusti 2003 om social trygghet”, SFS 2004:114, är borttagen och ersatt av ”Nordisk konvention om social trygghet av den 12 juni 2012”, SFS 2013:134.

Kapitel 2 - Fastställande av tillämplig lagstiftning

Vilket lands lagstiftning som ska tillämpas enligt artikel 11 i förordning nr 883/2004 när en person har arbetat i ett eller flera medlemsländer. Kapitlet handlar även om de speciella regler om ...

 • Internationella bestämmelser

Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater

Den nordiska konventionen om social trygghet, bilaterala avtal om social trygghet och EU-ländernas avtal med Schweiz. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 maj 2014

Ny artikel 15

Uppdateringar enligt nya nordiska konventionen om social trygghet av den 12 juni 2012, SFS 2013:134. Artikel 15 har förts in och uppdateringar till de nya lydelserna har gjorts.

Kapitel 4 - Samarbete och informationsutbyte mellan institutionerna

Medlemsländernas behöriga myndigheter ska samarbeta och information ska lämnas mellan länderna enligt artikel 76 och artikel 78 i förordning nr 883/2004. Kapitlet handlar även om att medlemsländerna ...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 2 april 2012

Textjustering

En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

Kapitel 5 - Artikel 61 - Sammanläggning av kvalifikationsperioder för rätt till ersättning

När försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare vilka har fullgjorts i ett tidigare arbetsland kan läggas samman med perioder i det senaste arbetslandet ...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 april 2017

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall angående glapp i försäkringsperioden, Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 april 2016 i mål nr 1338-15. HFD lämnade ej prövningstillstånd i frågan, mål nr 3085-16.

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner

Hur arbetslöshetsersättningen ska beräknas enligt artikel 62 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 3 oktober 2016

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5, upphör därmed att gälla.

Kapitel 7 - Artikel 63 – Undantag från regeln om bosättning

När det finns undantag från regeln om bosättning enligt artikel 63 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 8 juni 2012

Ändring i förordning

Ändring i artikel 63 förordning nr 883/2004 med anledning av den nya artikeln 65a i samma förordning, förordning nr 465/2012.

Kapitel 8 - Artikel 64 – Arbetslösa som reser till en annan medlemsstat med bibehållen rätt till ersättning

När en arbetslös kan åka till ett annat medlemsland och ha kvar rätten till arbetslöshetsersättning enligt artikel 64 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 2 maj 2018

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om fristen för registrering vid arbetsförmedlingen i mottagande medlemsstat när en arbetssökande reser till annat EU-land med bibehållen ersättning. Kammarrätten i Stockholms dom den 24 oktober 2016 i mål nr 7886-15. HFD meddelade inte prövningstillstånd i frågan, mål nr 6118-15.

Kapitel 9 - Artikel 65 – Arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än i den behöriga staten

Villkoren för den som är arbetslös och som har arbetat i ett annat medlemsland än där den har varit bosatt, så kallad gränsarbetare, enligt artikel 65 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 augusti 2016

Ändring i föreskrift

IAFFS 2015:1, 2 § är ändrad genom IAFFS 2016:2 om övergång mellan stater.

Kapitel 10 - Artikel 70 – Återbetalning av arbetslöshetsförmåner mellan medlemsstater

Återbetalning av arbetslöshetsförmåner mellan medlemsländerna när en person har varit bosatt i och arbetat i olika länder, enligt artikel 65.6 och artikel 65.7 i förordning nr 883/2004 och artikel 70...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 maj 2014

Två nya flikar

Två nya flikar har lagts till. Under fliken ”Förordning nr 883/2004” har delar av artikel 65 förts in. Under fliken ”Nordiska konventionen om social trygghet” har artikel 15 och 18 förts in.