IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan

Regler för den kompletterande arbetslöshetskassan enligt 85 - 87 b §§ LAK. Det rör bildandet av arbetslöshetskassan, arbetslöshetskassans verksamhet, undantag från reglerna i LAK, avgiften för de icke anslutna samt IAF:s beslut om avgiftens storlek.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Föreskrift

Ny grundföreskrift IAFFS 2021:2 från den 3 maj 2021

Avgiften ändras till att uppgå till 7 kronor per ersättningsdag.

Ändring i förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse i 2 §.

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Den kompletterande arbetslöshetskassan

85 §   Rikstäckande organisationer som företräder anställda och företagare på arbetsmarknaden får bilda en kompletterande arbetslöshetskassa. I den kompletterande arbetslöshetskassan är organisationerna som bildat föreningen medlemmar. Denna kassa kommer främst övergångsvis att handha arbetslöshetsförsäkring åt enskilda. När det gäller grundförsäkringen omfattar kassans verksamhet arbetslösa som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. När det gäller den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen omfattar verksamheten dem som är anslutna till den kompletterande kassan.

Den kompletterande arbetslöshetskassan skall godkännas av regeringen.

86 §   Såväl arbetstagare som företagare kan hos kassan försäkra sig mot inkomstbortfall. En sådan försäkrad benämns ansluten.

87 §   För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, bestämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmelserna i 82-84 §§ om fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34-47 a §§ samt 60 § om medlemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48 § om finansieringsavgift, i 94 g § om uppgiftsskyldighet samt i 95-97 §§ och 111-115 §§ om överklagande, omprövning och ändring gäller för de anslutna i stället för medlemmarna.
Det som sägs om medlem i 31 och 61 §§ gäller även den som är ansluten till den kompletterande arbetslöshetskassan.

I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den kompletterande arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamöter får utses medlemmar, förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i föreningen.
Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaföreståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51-54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i den kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som utses av medlemsorganisationerna.
För sådana ombud gäller det som sägs i fjärde stycket om styrelseledamöter i den kompletterande kassan.
Lag (2013:936) .

87 a §   Den kompletterande arbetslöshetskassan skall ta ut en avgift av dem som får ersättning enligt grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som inte är anslutna till kassan eller medlemmar i en annan arbetslöshetskassa. Avgiften skall bidra till att täcka kassans förvaltningskostnader för denna grupp ersättningsberättigade.

Avgiften betalas genom att den dras av när ersättningen enligt grundförsäkringen betalas ut. Avdrag för betalning av preliminär skatt skall göras innan avgiften dras av från ersättningen. Avdrag för avgiften får inte göras gällande mot beslut om utmätning av lön enligt 7 kap. utsökningsbalken.
Lag (2004:225) .

87 b §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela föreskrifter om storleken på avgiften enligt 87 a §.
Lag (2004:225) .

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html

Övergångsbestämmelser

2013:936

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för arbetslöshetsavgift som avser tid före den 1 januari 2014.
  3. Den upphävda 94 f § gäller fortfarande för uppgifter som avser tid före den 1 januari 2014.

Förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Allmänna bestämmelser

2 §   Det som sägs om medlemmar i följande bestämmelser ska i fråga om den kompletterande arbetslöshetskassan gälla de anslutna: 4 § om skyldighet att lämna uppgift om antalet medlemmar m.m. och 7 a § om skyldighet att lämna vissa uppgifter om den som är eller har varit medlem till Statistiska centralbyrån. Förordning (2018:257).

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

19 a §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela föreskrifter om storleken på den avgift som kassan skall ta ut enligt 87 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Förordning (2004:626).

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-836.html

Övergångsbestämmelser

2013:937

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

 

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2021:2) om storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

Storleken på avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

1 § Avgiften för personer som får ersättning enligt grundförsäkringen utan att vara anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan (Arbetslöshetskassan Alfa) eller medlemmar i en annan arbetslöshetskassa uppgår till 7 kronor per ersättningsdag. 

Övergångsbestämmelser

IAFFS 2021:2
  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 maj 2021 då Inspektion för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:8) upphör att gälla.
  2. De upphävda föreskrifterna gäller fortfarande för avgift som avser ersättningsdagar före ikraftträdandet.

Förarbete

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

Från och med den 4 oktober 2004 tar Arbetslöshetskassan Alfa ut en avgift av de icke anslutna som får ersättning enligt grundförsäkringen. Avgiften ska bidra till att täcka arbetslöshetskassans förvaltningskostnader för de icke anslutna som är ersättningsberättigade. Avgiften utgör ett bidrag till finansieringen vid sidan av den statliga ersättningen.

Skälet till att avgiften infördes är att arbetslösa i så stor utsträckning som möjligt ska behandlas lika oavsett om de är medlemmar i en arbetslöshetskassa eller inte. Tidigare var de icke anslutna avgiftsbefriade och hade därmed en ekonomisk fördel. För arbetslöshetsförsäkringens fortsatta höga legitimitet och tilltro hos allmänheten ansåg regeringen det rimligt att även de icke anslutna ersättningstagarna var delaktiga i finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. (Prop. 2003/04:62 s. 9-11)