IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 6 - Redovisning och revision

Reglerna som gäller för arbetslöshetskassans bokföring, årsredovisning och revisorer enligt 66 - 81 a §§ LAK.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 13-17 §§

Föreskrift

Ändring i 11 § Redovisningsprinciper och 14 § upphör att gälla

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Redovisning

66 §   Arbetslöshetskassans verksamhetsår är kalenderår.

67 §   Styrelsen skall avge årsredovisning för varje räkenskapsår. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i övrigt, förutom i 68-71 §§ denna lag, i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).
Lag (1999:1117) .

68 §   Årsredovisningen skall skrivas under av samtliga styrelseledamöter och av kassaföreståndaren.

Om det har antecknats en avvikande mening om årsredovisningen till styrelsens protokoll, skall den avvikande meningen fogas till redovisningen.

69 §   Årsredovisningen för det förflutna verksamhetsåret skall avlämnas till revisorerna senast den 31 mars.

70 §   Senast en månad efter det att resultaträkningen och balansräkningen har blivit fastställda, skall en kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen hållas tillgängliga hos arbetslöshetskassan för dem som vill ta del av dessa handlingar.

71 §   Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får utfärda närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans bokföring och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får föreskrifterna avvika från vad som följer av bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Lag (2002:543) .

Revision

72 §   En arbetslöshetskassa skall ha minst två revisorer och personliga suppleanter för dem. Vad som i denna lag sägs om revisorer gäller även revisorssuppleanter.

Revisorerna väljs av föreningsstämman, om det inte föreskrivs i stadgarna att de skall utses på ett annat sätt.

73 §   Minst en av revisorerna skall vara en auktoriserad eller en godkänd revisor.

Till revisor kan utses även ett registrerat revisionsbolag.

74 §   Revisor får inte
   1. vara underårig,
   2. ha en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
   3. vara i konkurs,
   4. vara underkastad näringsförbud,
   5. vara styrelseledamot eller kassaföreståndare i arbetslös- hetskassan eller hjälpa till vid kassans bokföring eller medelsförvaltning eller kontrollen över den,
   6. vara anställd hos arbetslöshetskassan, eller
   7. vara gift eller sambo med en person som avses i 5, syskon eller släkting i rätt upp- eller nedstigande led till en sådan person, eller besvågrad med en sådan person i rätt upp- eller nedstigande led eller så att den ene är gift med den andres syskon.

75 §   En revisors uppdrag gäller för den tid som anges i stadgarna. Om uppdraget inte skall gälla tills vidare, skall tiden bestämmas så att uppdraget upphör vid slutet av den ordinarie föreningsstämma på vilken revisorsval förrättas.

76 §   Om en revisors uppdrag upphör i förtid eller om revisorn enligt 74 § eller enligt stadgarna inte får fortsätta att vara revisor och inte har någon suppleant, skall styrelsen vidta åtgärder för att en ny revisor tillsätts för den återstående mandattiden.

77 §   Revisorerna får när som helst inventera arbetslöshets- kassans tillgångar och granska dess böcker, räkenskaper och andra handlingar.

Arbetslöshetskassans styrelse och kassaföreståndaren skall lämna de upplysningar och den hjälp som revisorerna begär.

78 §   Revisorerna skall i den omfattning som följer av god revisionssed granska arbetslöshetskassans årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och kassaföreståndarens förvalt- ning. Efter att granskningen har slutförts, skall revisorerna skriva en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredo- visningen. Om revisorerna finner att balans- eller resultat- räkningen inte bör fastställas, skall även det antecknas.

79 §   Revisorerna skall för varje verksamhetsår till föreningsstämman avge en revisionsberättelse som skall innehålla
   1. ett uttalande om årsredovisningen har gjorts enligt gällande lag och arbetslöshetskassans stadgar,
   2. ett uttalande i frågan om ansvarsfrihet för styrelse- ledamöterna, och
   3. ett förslag i frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning.

80 §   Revisionsberättelsen skall lämnas till arbetslöshets- kassans styrelse senast en månad efter det att revisorerna har fått redovisningshandlingarna. Dessa skall samtidigt lämnas tillbaka till styrelsen.

81 §   Revisorerna har rätt att närvara vid en föreningsstämma.
De är skyldiga att närvara vid en stämma, om det med hänsyn till ärendena anses nödvändigt.

81 a §   Bestämmelser om Riksrevisionens granskning av arbetslöshetskassornas handläggning av arbetslöshetsersättningen finns i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Lag (2002:1035) .

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html

Förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övriga bestämmelser

22 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans löpande bokföring och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får föreskrifterna avvika från vad som följer av bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).
Förordning (2003:1109).

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-836.html

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2023:1) om arbetslöshetskassor

Årsredovisning

Allmänna bestämmelser

13 § Arbetslöshetskassans årsredovisning ska upprättas i enlighet med lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, årsredovisningslagen (1995:1554), bokföringslagen (1999:1078), dessa föreskrifter och god redovisningssed.

Redovisningsprinciper

14 § Arbetslöshetskassan ska redovisa intäkter och kostnader som är hänförliga till räkenskapsåret oavsett tidpunkten för betalning. Detta gäller även statligt bidrag till arbetslöshetsersättning samt kostnad för arbetslöshetsersättning.

Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning ska tas upp till motsvarande belopp som fordringar felaktig arbetslöshetsersättning. Om fordringar felaktig arbetslöshetsersättning inte motsvaras av avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning, ska arbetslöshetskassan lämna en förklaring.

Balansräkning och resultaträkning

15 § Arbetslöshetskassans balans- och resultaträkningar ska innehålla de poster och noter som anges i bilagan till dessa föreskrifter. Arbetslöshetskassan ska också lämna upplysningar om de redovisnings- och värderingsprinciper som anges i bilagan till dessa föreskrifter.

Om en post uppgår till noll kronor behöver posten inte redovisas i balans- och resultaträkningen. Vid behov kan arbetslöshetskassan tillföra ytterligare poster och noter.

Statligt bidrag för arbetslöshetsersättning samt kostnad för arbetslöshetsersättning ska redovisas före skatteavdrag.

Vad som i bilagan anges beträffande medlemmar, avser även anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan samt övriga grundbeloppsberättigade.

Förvaltningsberättelse

16 § Utöver vad som anges i årsredovisningslagen (1995:1554) ska arbetslöshetskassan lämna särskilda upplysningar om

 1. könsfördelat medlemsantal per den sista december, antal nytillkomna medlemmar samt antal medlemmar som har begärt utträde, anses ha utträtt på grund av bristande betalning eller har blivit uteslutna,
 2. årets medlemsavgifter,
 3. utbetald ersättning, antal ersättningsdagar, genomsnittlig dagpenning och antal medlemmar som har fått ersättning under innevarande år,
 4. antal underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt samt fattade beslut avseende underrättelser med specificering av bland annat den andel där ersättning har tillerkänts och den andel som har lämnats utan åtgärd,
 5. antal inkomna begäranden om omprövning samt fattade omprövningsbeslut med specificering av andelen ärenden i vilka det ursprungliga beslutet har ändrats,
 6. antal inkomna överklaganden samt antal domar som rör beslut fattade av arbetslöshetskassan,
 7. antal beslut om återkrav av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning,
 8. antal polisanmälningar,
 9. namn på kassaföreståndare, kassastyrelsens ledamöter, auktoriserade och förtroendevalda revisorer, såväl ordinarie som suppleanter,
 10. antal styrelsesammanträden som har hållits under året, och
 11. arbetslöshetskassans förväntade framtida utveckling samt förväntad arbetslöshetsnivå bland arbetslöshetskassans medlemmar nästkommande år.

Årsredovisningen lämnas till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

17 § Arbetslöshetskassan ska lämna in en bestyrkt kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Handlingarna i första stycket lämnas:

 • elektroniskt, med iakttagande av anvisad säkerhetslösning, i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens digitala tjänster, eller
 • per post.

Handlingarna ska komma in till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen inom en månad från det att revisionsberättelsen har lämnats, dock senast den 31 maj.