IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Föreningsrättsliga bestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetskassor och medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Lag

Avsnitt 3 - Medlemskap

Nya övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser till 34 och 36 §§ i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Föreskrift

Avsnitt 6 - Redovisning och revision

Ändring i 11 § Redovisningsprinciper och 14 § upphör att gälla

Föreskrift

Avsnitt 3 - Medlemskap

Ny grundföreskrift IAFFS 2021:2 från den 3 maj 2021

Avgiften ändras till att uppgå till 7 kronor per ersättningsdag.

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet

Paragraferna 93-94 a-g samt 100 § LAK. Det rör dels arbetslöshetskassornas rätt att få statsbidrag för kostnader som kassorna har för utbetald arbetslöshetsersättning och återbetalning av statsbidrag...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan

Paragraferna 95 - 116 i LAK om överklagande av en arbetslöshetskassas beslut, överklagande av beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, gemensamma bestämmelser om överklagande, ...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 1 juli 2014

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall (Arbetslöshetskassas talerätt enligt LAK) Kammarrätten i Stockholms beslut i målnr 2850-13, 2820-13.