IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Betänkandet SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen

IAF har tidigare i ett delyttrande den 22 februari 2018 avseende delar av betänkandets förslag ansett att förslagen kommer att gynna jämställdheten i arbetslivet.

IAF anser även att mycket av övriga delar av betänkandets förslag såsom ytterligare reserverade dagar för vardera föräldern och koncentration av uttaget till barnets yngre åldrar kommer att bidra till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden samt till ett mer jämställt föräldraskap.