IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Stor spridning i arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

Nästan alla arbetslöshetskassor har utvecklat sina processer för intern styrning och kontroll, men det är en stor spridning mellan arbetslöshetskassorna i detta arbete. Några arbetslöshetskassor har väl utvecklade modeller medan andra har ett stort utvecklingsarbete kvar att göra. Ta del av hela granskningen i rapport 2023:14 Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll.

Pressmeddelande

IAF gör en enkät om bidragsbrott och kontroller i arbetslöshetsförsäkringen

För att få ökad kunskap och en aktuell lägesbild av inställningen till bidragsbrott och kontroller inom arbetslöshetsförsäkringen bjuder IAF in 10 000 personer att svara på en enkätundersökning.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Alfakassan är avslutat

Alfakassan har förkortat sina väntetider för förstagångsutbetalningar. IAF har därför avslutat tillsynsärendet gentemot a-kassan och går inte vidare med det föreläggande som riktades till a-kassan i april 2023.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Kommunals a-kassa är avslutat

Kommunals a-kassa har förkortat sina väntetider för förstagångsutbetalningar. IAF har därför avslutat tillsynsärendet gentemot a-kassan och går inte vidare med det föreläggande som riktades till a-kassan i april 2023.

Nyhet

Nu öppnar vi intresseanmälan för att bli statens representant

Inför nästa år är det dags att utse nya personer till att vara statens representant i några av a-kassornas styrelser. För att få in kandidatförslag öppnar IAF en intresseanmälan. Sista dag att anmäla intresse är 15 november 2023.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Akademikernas a-kassa är avslutat

IAF har beslutat att avsluta tillsynsärendet om väntetider hos Akademikernas arbetslöshetskassa.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporter fungerar till stor del bra

Arbetsförmedlingens hantering av avvikelserapporter från leverantörer inom arbetsmarknadspolitiska insatser fungerar till stor del bra. Innehållet i rapporterna stämmer överens med de krav som finns och de hanteras på ett likvärdigt sätt av enheterna Granskning och kontroll. Men det finns risk för att all frånvaro inte rapporteras till Arbetsförmedlingen och för att underrättelser inte skickas när det ska.

Nyhet

Timlönebeloppet för konstnärligt arbete höjs från 1 oktober 2023

IAF har beslutat att fastställa det schabloniserade timlönebeloppet för konstnärligt arbete i två steg. Den första höjningen sker 1 oktober 2023. Då blir det nya timlönebeloppet 197 kronor. Den andra höjningen sker 1 juni 2024. Då blir det nya beloppet 203 kronor.

Nyhet

Brister i arbetet med signaler kvarstår i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Arbetsförmedlarna har god kännedom om sin roll i kontrollen av arbetssökande. De vet i vilka situationer som de ska skicka signaler om misstänkt misskötsamhet och det finns rutiner för kontrollarbetet. Men arbetsförmedlarna skickar ändå inte alla signaler som de borde när det finns anledning att tro att den arbetssökande inte uppfyller villkoren som gäller för att ha rätt till ersättning. Det riktar IAF en anmärkning mot. Läs mer om detta i rapport 2023:12 Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande

Nyhet

IAF välkomnar reformer inom arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen har föreslagit att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras så att den baseras på inkomster av förvärvsarbete. Generaldirektör Mathias Wahlsten på Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) välkomnar ett förslag på ny lagstiftning.

Nyhet

A-kassornas ekonomi var stabil under 2022

2022 var ett stabilt år för a-kassornas ekonomi. Ingen a-kassa behövde höja medlemsavgifterna och administrationskostnaderna låg kvar på samma nivåer som under 2021. Det konstaterar IAF efter att ha granskat a-kassornas årsredovisningar för 2022. Läs mer i vår granskning 2023:11 Arbetslöshetskassornas ekonomi 2022.

Pressmeddelande

IAF förelägger Unionens a-kassa att vidta åtgärder för att nå kortare handläggningstider

IAF förelägger Unionens a-kassa att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för de som söker arbetslöshetsersättning för första gången.

Nyhet

Föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete på extern remiss

IAF har tagit fram förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete som kan börja gälla 1 januari 2024. Nu får Arbetsförmedlingen, arbetslöshetskassorna och Sveriges a-kassor möjlighet att lämna synpunkter senast 15 september 2023.

Nyhet

Nya blanketter för att anmäla ändringar gällande arbetslöshetskassornas företrädare och revisorer

IAF har tagit fram nya blanketter som arbetslöshetskassorna ska använda för att anmäla sina företrädare, det vill säga styrelseledamöterna, kassaföreståndaren och andra firmatecknare samt hur firman tecknas, och revisorer till IAF för registrering i föreningsregistret AKREG.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen arbetar till stor del enligt principerna om likabehandling

Den arbetssökandes kön eller härkomst påverkar varken arbetsförmedlare eller kontrollhandläggare när de får frågor att lösa fiktiva ärenden som ingår i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Det visar IAF:s granskning 2023:10 Likabehandling i kontrollfunktionen som utvärderar hur Arbetsförmedlingen förhåller sig till likabehandlingsprincipen inom arbetslöshetsförsäkringen.

Nyhet

Ny statistik om underrättelser, sanktioner och verkställanden för 2022

En ny statistikrapport från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar antalet underrättelser, sanktioner och verkställanden under 2022. Statistiken avser Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassans och Försäkringskassans arbete inom kontrollarbetet för fyra individersättningar som arbetssökande kan ha rätt till. Rapporten heter 2023:9 Underrättelser sanktioner och verkställanden 2022 och kan laddas ned på www.iaf.se.

Pressmeddelande

Regeländringar kan ge kortare handläggningstid och ökad likabehandling i sanktionsärenden

I rapport 2023:8 Orsaker till och effekter av långa handläggningstider för underrättelser påtalar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) behov av ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Nyhet

IAF har kartlagt arbetslöshetskassornas robusthet och kontinuitetsplanering

IAF har kartlagt arbetslöshetskassornas robusthet och kontinuitetsplanering för att klara sin verksamhet vid samhällsstörningar, kris och höjd beredskap. IAF föreslår att regeringen utreder om arbetslöshetskassorna har tillräckliga förutsättningar för att hantera sådana händelser.

Nyhet

Granskning av Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Nyhet

Granskning av Arbetslöshetskassan Vision

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Visions förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.