IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Aktuellt och pressmeddelanden

Här finns alla nyheter och pressmeddelanden från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen från 2018 och framåt.

Nyhet

Arbetslöshetskassorna behöver arbeta för ökad likabehandling vid misstänkta bidragsbrott

Arbetslöshetskassorna polisanmäler allt fler misstänkta bidragsbrott, men det skiljer sig mellan dem i hur stor utsträckning de polisanmäler misstänkta bidragsbrott. Risken för en ersättningssökande att bli polisanmäld kan alltså variera beroende på vilken arbetslöshetskassa hen tillhör. IAF anser därför att det finns ett behov av att såväl rättssäkerheten som likabehandlingen stärks vid arbetslöshetskassornas arbete med att hantera och bedöma misstänkta bidragsbrott. Läs mer om vår granskning i rapport 2024:6 Bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen har flera utmaningar i sitt kontrollarbete

I en ny rapport om Arbetsförmedlingens kontrollarbete konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) att Arbetsförmedlingen har flera utmaningar att arbeta med för att kontrollarbetet ska fungera så bra som möjligt.

IAF startar tillsynsärende gentemot Unionens a-kassa

IAF har beslutat att inleda ett tillsynsärende av Unionens a-kassa. Bakgrunden till beslutet är a-kassans långa väntetider.

Riktat bidrag till arbetslöshetskassorna har satt fokus på kontrollarbetet

För budgetåren 2021–2023 beslutade regeringen att arbetslöshetskassorna skulle tilldelas 10 miljoner kronor per år för att stärka kontrollarbetet samt motverka felaktiga utbetalningar och fusk inom arbetslöshetsförsäkringen. IAF bedömer att de utbetalade bidragen har haft effekt på arbetslöshetskassornas arbete med att motverka felaktiga utbetalningar. Det har bland annat inneburit att arbetslöshetskassorna arbetar med kontroller av inkomster mot arbetsgivardeklarationer i större omfattning jämfört med tidigare år.

Nyhet

Arbetslöshetskassornas upptäckta felaktiga utbetalningar uppgick till 218 miljoner kronor år 2023

Felaktigt utbetald ersättning ska vid upptäckt återkrävas av arbetslöshetskassorna. De upptäckta felaktiga utbetalningarna var 218 miljoner kronor 2023, 212 miljoner kronor 2022 och 252 miljoner kronor 2021. Av de upptäckta felaktiga utbetalningarna hade ungefär 44 procent återbetalats för 2023, ungefär 53 procent för 2022 och ungefär 67 procent för 2021. Det tar i regel två till tre år innan a-kassorna har fått tillbaka ungefär 70 procent av det återkrävda beloppet.

Nyhet

A-kassorna behöver gemensamma riktlinjer för när obetalda skulder och återkrav ska lämnas till Kronofogden

A-kassorna hanterar sina ärenden till Kronofogden på olika sätt. IAF anser att likabehandlingen av enskilda som har skulder till sin a-kassa kan öka om a-kassorna utvecklar sina gemensamma riktlinjer för när ärenden ska lämnas till Kronofogden.

IAF startar tillsynsärende gentemot Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa

I tillsynsärendet ska IAF följa upp brister som har påvisats genom tidigare granskningar; exempelvis arbetet med riskanalyser samt kopplingen till förbundet. Syftet är att säkerställa att arbetslöshetskassans arbete fungerar ändamålsenligt.

Pressmeddelande

15,4 miljarder kronor betalades ut från arbetslöshetsförsäkringen under 2023

Under 2023 betalades 15,4 miljarder kronor ut från arbetslöshetsförsäkringen. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2022. Under 2023 fick totalt cirka 235 200 personer arbetslöshetsersättning i Sverige. Det är ungefär 7 500 fler personer och motsvarar en ökning på 3 procent jämfört med året innan. Det visar årsstatistik för 2023 från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Nyhet

Årsredovisningen för 2023

På torsdagen 22 februari lämnade IAF in sin årsredovisning till regeringen.

Kommunalarbetarnas a-kassa har lång väntetid – IAF startar tillsynsärende

Väntetiden för förstagångsansökningar till Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa har blivit allt längre under de senaste veckorna. Nu har IAF startat ett tillsynsärende för att följa upp arbetslöshetskassans arbete med att nå kortare väntetid.

Nyhet

Nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete

Den 1 juni 2024 börjar nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete att gälla. Ett mål med föreskrifterna är att det ska vara tydligt när det är dags att utvidga sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde. Det finns också en ny skyddsregel som kan gälla för personer som är hindrade att ta arbete eller följa en anvisning på grund av en hotbild.

Nyhet

IAF riktar kritik mot hur Arbetsförmedlingen handlägger återkallande av anvisning till program

Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att återkallanden handläggs rättssäkert och lika i liknande situationer. IAF riktar kritik mot Arbetsförmedlingen med anledning av brister i regeltillämpningen. Det finns betydande skillnader i hur stora bristerna är mellan Arbetsförmedlingens regioner.

Nyhet

Introduktion för nya statens representanter

På fredagen 26 januari anordnade Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) en introduktionsdag för de som är nya i rollen som statens representant i en arbetslöshetskassas styrelse.

Nyhet

Statistik om arbetslöshetsförsäkringen finns nu som öppen data

Nu går det att ladda ned årsstatistik om arbetslöshetsersättning och Arbetsförmedlingens underrättelser som öppen data på vår webbplats.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Unionens a-kassa är avslutat

Unionens a-kassa har förkortat sina väntetider för förstagångsutbetalningar. IAF har därför avslutat tillsynsärendet gentemot a-kassan och går inte vidare med det föreläggande som riktades till a-kassan i augusti 2023.

Nyhet

Tillsynsärende gentemot Lärarnas a-kassa är avslutat

IAF har beslutat att avsluta tillsynsärendet om väntetider hos Lärarnas a-kassa.

Nyhet

IAF har granskat Arbetsförmedlingens systemutvecklingsprocess ur ett kontrollperspektiv

En väl utvecklad digitalisering är en förutsättning för att Arbetsförmedlingen på ett rättssäkert och effektivt sätt ska kunna utföra sitt uppdrag att kontrollera om arbetssökande följer gällande bestämmelser.

Nyhet

IAF har utsett flera nya statens representanter

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har nyligen utsett nya personer som statens representant till sju arbetslöshetskassors styrelser. Uppgiften att utse statens representanter är en central del av IAF:s uppdrag att stärka legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen som en omställningsförsäkring.

Nyhet

A-kassorna är granskade ur ett jämställdhetsperspektiv

IAF har regeringens uppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering och har en handlingsplan för hur uppdraget ska genomföras under perioden 2022 till 2025. En av aktiviteterna från planen är att genomföra granskningar vars huvudfokus är jämställdhet. Nu har den första granskningen genomförts och rapporten heter 2023:15 A-kassorna ur ett jämställdhetsperspektiv.

Nyhet

Nya föreskrifter om arbetslöshetskassor börjar att gälla från 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 börjar nya föreskrifter för arbetslöshetskassor (IAFFS 2023:1) att gälla. De nya föreskrifterna är renodlade från det som regleras i årsredovisningslagen och har därefter reviderats med flera språkförenklingar.