IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regeringens pm Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede, Dnr S2017/06606/SF

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är positiv till förslagen och vill också framhålla att det är viktigt att regelverket följs upp och utvärderas så att det inte överutnyttjas.