IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regeringens pm om behovet av anpassningar till EU:s nya förordning om förenkling av kraven på framläggande av vissa officiella handlingar, Dnr Ju2017/01978/L6

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har tagit del av förslagen och har inte några synpunkter på innehållet i förslagen.