IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Betänkandet SOU 2017:101 Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen samt förslag enligt bilagan avseende 12 kap. 17 § socialförsäkringsbalken

IAF anser att utredningens förslag kommer att gynna jämställdheten i arbetslivet.

Förslaget kommer även att innebära att regelverket och administrationen förenklas liksom att möjligheterna för olika familjekonstellationer att använda föräldraförsäkringen på både kort och lång sikt kommer att underlättas. IAF är också positiv till förslaget om att den så kallade reserverade tiden även ska gälla dagar med föräldrapenning på grundnivå.