IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tillsynsärenden

Vi kan starta tillsynsärenden gentemot arbetslöshetskassorna. Ett tillsynsärende är ofta en begränsad fråga som vi vill följa upp för att kunna besluta om lämpliga åtgärder.

IAF förfogar över vissa sanktioner i tillsynen över arbetslöshetskassorna. Dessa är erinran, föreläggande om rättelse och indragning av statsbidraget. IAF ska även under vissa förutsättningar besluta om återkrav av statsbidraget.  Bestämmelserna om erinran och föreläggande om rättelse finns i 91 § första respektive andra stycket lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK). 

Väntetid kan följas upp inom ett tillsynsärende

När väntetider för ersättningsärenden blir längre än 4 veckor kan IAF starta ett tillsynsärende gentemot den berörda arbetslöshetskassan. I vår statistikdatabas och vår veckostatistik  går det att följa statistik om väntetiden hos arbetslöshetskassorna.