IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Vårt arbetssätt i granskningar

Vi utför vår tillsyn bland annat genom att göra granskningar av olika slag. IAF har en modell för att fånga upp olika riskmoment inom vårt tillsynsområde. Den ligger till grund för vilka granskningar vi genomför. Det händer också att vi får uppdrag av regeringen i regleringsbrevet eller särskilda regeringsbeslut att genomföra specifika granskningar. Vi arbetar brett, både internt och externt, med att ta fram relevanta och aktuella granskningsförslag varje år.

Tvärprofessionella granskningsgrupper och olika metoder

Inför en granskning sätter vi samman en granskningsgrupp av medarbetare med olika kompetenser både i sak- och metodfrågor. Granskningsgruppen tar fram ett granskningsdirektiv som generaldirektören beslutar om. Därefter planerar gruppen mer i detalj hur granskningen ska genomföras. I samband med att granskningen startar inleder vi också en dialog med dem som vi ska granska.

Resultatredovisning

När en granskning är genomförd redovisar vi vanligtvis resultatet av den i form av en rapport. Vi skickar rapporten till dem som har granskats och publicerar den på vår webbplats. För det mesta har vi också möten där våra utredare presenterar granskningsresultatet och diskuterar det tillsammans med dem som har blivit granskade.

Uppföljning av brister

Om det framkommer brister hos dem som vi har tillsyn över i samband med en granskning, utgår IAF från en fyrgradig skala för att bedöma allvaret i bristerna:

  • påpekande
  • anmärkning
  • kritik
  • allvarlig kritik

Sedan följer vi upp att de olika aktörerna har kommit till rätta med bristerna. Därför vill vi ofta att de ska redovisa för oss vilka åtgärder som har vidtagits. Om vi bedömer att bristerna kvarstår, fortsätter uppföljningen till dess att de har rättats till.