IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Implementering av Kundval Rusta och matcha - Säkerställer Arbetsförmedlingen kontrollfunktionen?

Arbetsförmedlingen ansvarar för att kontrollen av rätt till ersättning ska upprätthållas även när fristående aktörer levererar matchningstjänster till arbetssökande. IAF har granskat om Arbetsförmedlingen inom försöksverksamheten Kundval Rusta och matcha (KROM) har skapat förutsättningar för en väl fungerande kontrollfunktion, när fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till lediga jobb eller utbildning.

Avtal, information och stöd ger förutsättningar för korrekt avvikelserapportering

Arbetsförmedlingen har ansvaret för att kontrollera att arbetssökande som får ersättning uppfyller de krav som ställs i regelverket om rätt till ersättning. När en arbetssökande deltar i upphandlade arbetsförmedlingstjänster hos en fristående aktör, sker den kontrollen bland annat genom avvikelserapporter till Arbetsförmedlingen. 

IAF bedömer att Arbetsförmedlingen har skapat förutsättningar för en väl fungerande avvikelserapportering genom avtal med samt information och stöd till de fristående aktörerna.  

Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att avvikelserapporteringen sker enligt ställda krav

Granskningen visar att vissa tidigare uppmärksammade brister i avvikelserapporteringen kvarstår. Det förekommer fortfarande att fristående aktörer lägger samman flera händelser i en avvikelserapport och att de kontaktar arbetssökande innan de skickar en avvikelserapport. 

IAF bedömer att Arbetsförmedlingen behöver se till att de fristående aktörerna följer kraven på avvikelserapporteringen, för att säkerställa en väl fungerande kontrollfunktion. Det finns annars en risk att Arbetsförmedlingens myndighetsutövande funktion flyttas över till de fristående aktörerna, trots att det inte finns lagstöd för detta. 

Det finns brister i uppföljningen och kontrollen av avvikelserapporteringen

Granskningen visar att Arbetsförmedlingen har utarbetade rutiner för hur leverantörsuppföljningar ska gå till, där bland annat information och dialog om kraven att avvikelserapportera är en del. Arbetsförmedlingen arbetar dock inte strukturerat med att fånga upp eventuella brister i avvikelserapporteringen. Det sker inte heller någon systematisk uppföljning och kontroll av hur väl de fristående aktörerna sköter avvikelserapporteringen.

IAF bedömer att Arbetsförmedlingen, i nuläget, inte kan säkerställa att avvikelserapporteringen sker enligt gällande krav. Arbetsförmedlingen behöver utveckla, förbättra och systematisera uppföljningen och kontrollen av avvikelserapporteringen. Uppföljningen av eventuella risker och brister i avvikelserapporteringen är viktig för att åtgärda och förebygga felaktigheter. Bristande uppföljning och kontroll kan minska incitamenten hos de fristående aktörerna att följa avtalen. Det är även viktigt utifrån ett likabehandlings- och rättssäkerhetsperspektiv att Arbetsförmedlingen säkerställer en väl fungerande avvikelserapportering.