IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Bristyrken och arbetslöshet

Vi har granskat hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar som omställningsförsäkring för ersättningstagare som ska söka arbete i bristyrken. Syftet är att undersöka om det finns skillnader mellan ersättningstagare som söker arbete i bristyrken och de som inte söker arbete i bristyrken och hur Arbetsförmedlingen hanterar ersättningstagare som söker arbete inom bristyrket undersköterska. Granskningen utgår från arbetslösa som fick arbetslöshetsersättning under 2018.

Ersättningstagare som bara söker bristyrken återgår till arbete snabbare

40 procent av ersättningstagarna som bara sökte bristyrken lämnade oftare sin arbetslöshet inom sex månader jämfört med övriga ersättningstagare (31 procent) som hade längre arbetslöshet. Trots det orsakade denna grupp sin egen arbetslöshet oftare och hade en lägre sökaktivitet samt orsakade att Arbetsförmedlingen skickade fler underrättelser för att de inte aktivt sökt lämpligt arbete. Detta beteende kan förklaras av att de som söker bristyrken har goda möjligheter till att ta en ny anställning och kan därmed vara mer selektiva i sitt arbetssökande. 

Resultatet var väntat och ligger i linje med Arbetsförmedlingens prognos om bristyrken: att det finns en påtaglig brist på arbetskraft och liten konkurrens om jobben. Däremot hade vi förväntat oss en något större skillnad än 40 respektive 31 procent för de två grupperna, i fråga om hur stor andel som kom i arbete inom 6 månader. Varför skillnaden inte är större än så kan ha att göra med att arbetsmarknaden var mycket god under 2018, inte bara i fråga om bristyrken utan generellt.

Arbetsförmedlingen brister i att kontrollera om ersättningstagare söker bristyrken

Ärendegranskningen visar att Arbetsförmedlingen, i flertalet ärenden, hade underlåtit att utreda uppgivna hinder från att kunna söka arbete som undersköterska. Arbetsförmedlingen utgick i flera fall bara från uppgiften som den enskilde hade lämnat.

Vidare visade ärendegranskningen att det ofta var bristen på antalet sökta arbeten som låg till grund för Arbetsförmedlingens underrättelser till arbetslöshetskassan, snarare än att ersättningstagarna inte sökte lämpligt arbete med utgångspunkt i handlingsplanen. Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte som den omställningsförsäkring den är tänkt att vara, om inte Arbetsförmedlingen även säkerställer att ersättningstagaren söker lämpliga arbeten i enlighet med de aktuella yrkesområdena som framgår av handlingsplanen. 

Vi såg även att de ersättningstagare som fick anvisningar av Arbetsförmedlingen sökte de aktuella arbetena i betydligt högre grad, än de som fick platsförslag. Det innebär att det finns goda chanser för Arbetsförmedlingen att påverka ersättningstagare att söka lämpliga arbeten där efterfrågan på arbetskraft är stor, genom att använda sig av anvisningsverktyget. 

IAF bedömer att: 

  • Arbetsförmedlingen bör följa upp att ersättningstagare söker lämpliga arbeten med utgångspunkt i de yrkesområden som framgår av handlingsplanen.
  • Arbetsförmedlingen bör överväga att använda anvisningar i högre utsträckning, både som kontrollinstrument och som en del i sitt matchningsuppdrag.
  • Arbetsförmedlingen ska alltid utreda ersättningstagares uppgift om hinder mot att söka arbete inom ett bristyrke, om det inte är uppenbart obehövligt.