IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollarbetet

Under hösten 2019 centraliserade Arbetsförmedlingen delar av sitt kontrollarbete till den nyinrättade enheten Granskning och kontroll. IAF har granskat genomförandet av förändringen för att undersöka om den har skapat förutsättningar för en väl fungerande kontrollfunktion.

Centraliseringen skapar goda förutsättningar för ett väl fungerande kontrollarbete

Granskningen visar att det finns goda förutsättningar för att Arbetsförmedlingens kontrollfunktion ska kunna fungera väl genom centraliseringen av kontrollfunktionen.  Arbetsförmedlingen arbetar systematiskt med kontrolluppdraget sedan enheten Granskning och kontroll inrättades och har ett tydligt fokus på kvalitet och enhetlighet, vilket kan öka likabehandlingen. 

IAF har i tidigare granskningar sett att arbetsförmedlarna inte alltid har skickat underrättelser trots att de borde göra det. Den här granskningen visar att antalet underrättelser av vissa orsaker har ökat, vilket kan tyda på en förbättrad kontroll av att de arbetssökande uppfyller kraven i regelverken.

Brister och risker med kontrollarbetet

IAF har också sett några brister och risker för att kontrollarbetet inte kommer att fungera som tänkt. Det handlar om

  • arbetsförmedlarnas förutsättningar för att kunna utföra sin del i kontrollarbetet 
  • att granskningen av aktivitetsrapporter inte utförs fullt ut i enlighet med reglerna
  • risken för otydlighet om hur många arbeten de arbetssökande förväntas söka.