IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2015:9

Arbetslöshetskassornas eget kapital

IAF anser, med utgångspunkt från 44 § LAK och dess syfte, att huvudregeln är att en arbetslöshetskassa ska ha en nivå på det egna kapitalet som motsvarar maximalt...

Rapport

2015:8

Arbetsförmedlingens skäl för att inte underrätta arbetslöshetskassan när aktivitetsrapport saknas

De arbetssökande ska regelbundet redovisa till Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter som de har vidtagit för att ta sig ur sin arbetslöshet. Redovisningen ska göras i en aktivitetsrapport...

Rapport

2015:5

Förstagångsprövade företagarärenden vid Akademikernas erkända arbetslöshetskassa

Av IAF:s plan för tillsyn och uppföljning för 2014 framgick att myndigheten under året skulle genomföra en löpande tematisk granskning av förstagångsprövade...

Rapport

2015:6

Förstagångsprövade företagarärenden vid Unionens arbetslöshetskassa

Av IAF:s plan för tillsyn och uppföljning för 2014 framgick att myndigheten under året skulle genomföra en löpande tematisk granskning av förstagångsprövade...

Rapport

2015:2

Arbetslöshetskassornas hantering av ärenden om uteslutning och frånkännande

Att utesluta en medlem ur en arbetslöshetskassa och att frånkänna en sökande rätten till arbetslöshetsersättning är åtgärder som tillämpas vid...

Rapport

2015:4

Arbetsförmedlingens återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen anvisar arbetssökande till arbetsmarknadspolitiska program och ska återkalla anvisningen när han eller hon inte längre uppfyller villkoren för att...

Rapport

2015:3

Arbetslöshetskassornas hantering av arbetslöshetsersättning under uppsägningstid

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport kartläggningen av hur arbetslöshetskassorna hanterar arbetslöshetsersättning under...

Rapport

2015:1

Vem missköter sitt arbetssökande?

Den första september 2013 ändrades regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat infördes nya krav på aktivt arbetssökande samt ett nytt sanktionssystem...

Rapport