IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2015:18

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Småföretagarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:17

Återbetalning av statsbidrag

Syftet med uppdraget har varit att kartlägga hanteringen av återbetalning av statsbidrag samt redogöra för om hanteringen stödjer en korrekt tillämpning av regelverket.

Rapport

2015:16

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

IAF har för denna rapport undersökt och analyserat antalet underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt enligt 9, 11 samt 43–43b §§ i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...

Rapport

2015:15

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor...

Rapport

2015:13

Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) kartläggning Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften...

Rapport

2015:14

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011–2014

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport uppgifter om de individer som, valde att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med...

Rapport

2015:11

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har genomfört en granskning av Arbetslöshetskassan Alfas (Alfa-kassan) tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:12

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:10

Arbetslöshetskassornas avslagsbeslut till följd av ofullständigt underlag vid förstagångsprövningar

För att arbetslöshetskassorna ska kunna bedöma om en ersättningssökande vid en förstagångsprövning är berättigad till arbetslöshetsersättning...

Rapport

2015:9

Arbetslöshetskassornas eget kapital

IAF anser, med utgångspunkt från 44 § LAK och dess syfte, att huvudregeln är att en arbetslöshetskassa ska ha en nivå på det egna kapitalet som motsvarar maximalt...

Rapport