IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Förvaltning och organisation

Granskningen visar att Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa har bra organisatoriska förutsättningar och en välfungerande förvaltning. Kassan arbetar med intern styrning och kontroll och följer upp identifierade risker i verksamheten. 

Granskningen visar även att arbetslöshetskassan har stabil ekonomi samt en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomin.

IAF bedömer att arbetslöshetskassan har goda allmänna förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Ärendehandläggningen fungerar överlag bra, men har vissa brister

Granskningen av ärendetyperna underrättelser och återkrav visar att handläggningen vid Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa fungerar bra.

Vid granskningen av förstagångsprövade ersättningsärenden fann dock IAF anledning att påpeka två generella brister:

  • Dokumentation saknades i flera av de granskade ärendena, vilket innebär att de är svåra att följa.
  • Flertalet av arbetslöshetskassans beslutsbrev saknade information om vilken period som ersättningen hade beräknats på.

Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa har i sitt yttrande uppgett att de kommer att åtgärda de brister som IAF funnit vid ärendegranskningen. IAF bedömer därför att någon ytterligare uppföljning inte är nödvändig.