IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Arbetslöshetskassan Vision

IAF har granskat arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Förvaltning och organisation

Granskningen visar att arbetslöshetskassan Vision har bra organisatoriska förutsättningar och en välfungerande förvaltning. Kassan arbetar med intern styrning och kontroll och följer upp identifierade risker i verksamheten. 

Granskningen visar även att arbetslöshetskassan har stabil ekonomi samt en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomin.

IAF bedömer att arbetslöshetskassan har goda allmänna förutsättningar att utföra sitt uppdrag.

Ärendehandläggningen fungerar bra

Granskningen av ärendetyperna förstagångsprövningar, underrättelser och återkrav visar att handläggningen vid arbetslöshetskassan Vision fungerar bra.

Vid granskningen av förstagångsprövade ersättningsärenden fann dock IAF anledning att påpeka en generell brist:

  • Flertalet av arbetslöshetskassans beslutsbrev saknade information om vilken period som ersättningen hade beräknats på.

Arbetslöshetskassan Vision har i sitt yttrande uppgett att de kommer att åtgärda de brister som IAF funnit vid ärendegranskningen. IAF bedömer därför att någon ytterligare uppföljning inte är nödvändig.