IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen?

A-kassorna kan ha betalat ut 3,1 miljoner kronor felaktigt till personer som inte har varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, eller inte uppfyllt andra grundläggande krav. IAF har identifierat brister i regeltillämpningen hos Arbetsförmedlingen och risker för rättssäkerheten och likabehandlingen hos Arbetsförmedlingen och a-kassorna som behöver åtgärdas.

Att vara anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen är ett av de grundläggande kraven för att den som är arbetslös ska ha rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Det är också en förutsättning för att Arbetsförmedlingen ska kunna kontrollera om den som får ersättning uppfyller villkoren för det, och för att den som är arbetslös ska kunna få ta del av stöd och insatser för att ta sig ur arbetslösheten. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat om a−kassorna har betalat ut arbetslöshetsersättning till personer som inte har varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Felaktiga utbetalningar kan uppgå till 3,1 miljoner kronor

IAF har med hjälp av en ärendegranskning hos 17 a−kassor och hos Arbetsförmedlingen identifierat närmare 90 fall där vi bedömer att arbetslöshetsersättning har betalats ut felaktigt, eftersom personerna i fråga inte har varit anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen eller inte har uppfyllt andra allmänna villkor när de fick ersättning. I relation till alla som får ersättning är det få fall, men för enskilda personer kan sådana felaktigheter få stora konsekvenser.

Vi uppskattar att de felaktiga utbetalningarna i de här fallen kan uppgå till 3,1 miljoner kronor. I juli 2022 hade a−kassorna gjort återkrav på 40 procent av det beloppet, i vissa fall för att a−kassorna själva hade upptäckt fel och i andra för att vi i granskningen hade uppmärksammat akassorna om fall där det fanns risk för fel.

Flera orsaker bakom att ersättning har betalats ut felaktigt

IAF bedömer att både Arbetsförmedlingen, akassor och enskilda personer på olika sätt har orsakat att ersättning har betalats ut felaktigt. Det handlar till exempel om att:

  • Arbetsförmedlingen inte har meddelat akassan om att personer har skrivits ut, och alltså inte är anmälda som arbetssökande längre
  • a−kassor har ändrat uppgifterna om när personer anses har varit anmälda som arbetssökande utan att ha något underlag för det, och på så sätt registrerat att personer har varit anmälda när de faktiskt inte har varit det
  • enskilda personer har redovisat till a-kassan att de har varit arbetslösa när de i själva verket har arbetat heltid.

Vi vet dock att Arbetsförmedlingen och några av a−kassorna redan har genomfört vissa förändringar i sina arbetsrutiner och systemstöd som rör personers anmälan som arbetssökande, ibland efter att vi har återkopplat våra iakttagelser till dem under granskningens gång. IAF är mycket positiva till det och bedömer att förändringarna redan har minskat risken för fel i aktörernas hantering.

Risker och brister kvarstår och rör fler arbetssökande

I granskningen har IAF identifierat några specifika brister i regeltillämpningen hos Arbetsförmedlingen (se nedan). Vi har också identifierat mer allmänna risker för rättssäkerheten och för att arbetssökandes ärenden inte hanteras lika hos både Arbetsförmedlingen och a−kassorna, som fortfarande kvarstår och som rör betydligt fler arbetssökande än de få fall med allvarliga fel som var orsaken till att vi från början inledde granskningen. IAF drar bland annat följande slutsatser utifrån detta:

  • Felaktiga utbetalningar ökar och kontrollen brister när Arbetsförmedlingen inte har registrerat arbetssökande på ”rätt” sätt i sitt systemstöd
  • A−kassorna behöver se till att hanteringen är enhetlig när det gäller bedömningen av om ersättning har varit felaktig, och om de ska utreda om ersättning som har betalats ut felaktigt ska återbetalas av personen som har tagit emot den.
  • Arbetsförmedlingen och a−kassorna behöver samverka både för att uppgifter om personer i deras respektive systemstöd ska vara korrekta och för att undvika missförstånd i kommunikationen.
  • Arbetsförmedlingen och a−kassorna skulle kunna upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar, bland annat genom att agera på indikationer och felmeddelanden i systemstöden.

Uttag ur IAF:s statistik- och tillsynsdatabas visar att det fortfarande förekommer att a-kassor betalar ut arbetslöshetsersättning till personer som inte verkar vara anmälda som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen och a−kassorna vidtar fler åtgärder och kommer till rätta med de brister och risker som vi redovisar i rapporten. 

Brister i regeltillämpningen

IAF riktar en anmärkning till Arbetsförmedlingen för att

  • Arbetsförmedlingen inte alltid lämnar uppgifter om från och med vilken dag den arbetssökande är anmäld eller inte längre anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen till a−kassan
  • Arbetsförmedlingen meddelar a−kassan det datum när personer uppger att de vill ansöka om arbetslöshetsersättning, i stället för det datum när de anmälde sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen
  • Arbetsförmedlingen inte alltid underrättar a−kassan när det kan antas att personer till exempel har misskött arbetssökandet, eller när Arbetsförmedlingen i efterhand får veta att personer har arbetat heltid samtidigt som de har varit registrerade som arbetslösa.