IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Konsekvenser av de tillfälliga regeländringarna i arbetslöshetsförsäkringen

De tillfälliga ändringarna i arbetslöshetsförsäkringen som infördes 2020 bidrog till att fler kunde ta del av den snabbare, och med höjd dagersättning. Kvinnor påverkades troligtvis mest av det ändrade arbetsvillkoret och män påverkades mest av den höjda ersättningsnivån. Ändringarna infördes samtidigt som arbetslöshetskassorna hade rekordstor ärendemängd och flera arbetslöshetskassor menar att det till viss del bidrog till förlängda handläggningstider. Det är exempel på konsekvenser som IAF har identifierat i granskningen av hur de tillfälliga reglerna har påverkat arbetssökande, arbetslöshetskassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

Målet med de tillfälliga ändringarna var att fler arbetslösa skulle bli berättigade till arbetslöshetsersättning och att fler ska få högre ersättning. De tillfälliga ändringarna var bland annat ändrade medlemsvillkor, lättnader i arbetsvillkoret och för vilande företag samt höjda ersättningsnivåer. IAF har valt att granska vilka konsekvenser de tillfälliga regeländringarna fick för ersättningssökande, arbetslöshetskassorna och arbetslöshetsförsäkringen.

Ändring i medlemsvillkor påverkade 39 000 nya medlemmar

Medlemsvillkoret ändrades tillfälligt så att tiden till inkomstrelaterad ersättning för nya medlemmar förkortades betydligt. Det var en stor förändring som påverkade cirka 39 000 nya medlemmar. 

Lättnaderna i arbetsvillkoret hade effekt för fler kvinnor än män som sökte arbetslöshetsersättning

Med lägre krav på antalet arbetade timmar innan arbetslösheten kunde fler personer erhålla arbetslöshetsersättning. Granskningen tyder på att lättnaderna i arbetsvillkoret hade effekt för fler kvinnor än män som sökte arbetslöshetsersättning.

Slopad karenstid gav mer ersättning till 194 000 personer

Den slopade karenstiden innebar att cirka 194 000 nya arbetslösa fick mer ersättning i början av sin arbetslöshet. Den ordinarie karenstiden är sex dagar innan en ny ersättningsperiod startar.  

Det höjda taket för den inkomstrelaterade ersättningen har gett mer arbetslöshetsersättning till de med tidigare inkomster över 25 000 kronor per månad. Samtliga som erhåller arbetslöshetsersättning i form av grundbelopp har tjänat på att grundbeloppet höjts. 

Mäns högre inkomster speglas i arbetslöshetsersättningen

Det höjda grundbeloppet och den höjda inkomstrelaterade ersättningen gav i genomsnitt män mer än kvinnor. Detta speglar att män i genomsnitt har högre inkomster och i genomsnitt arbetar i högre omfattning innan arbetslösheten. Detta förhållande är detsamma i det ordinarie regelverket.

Företagare kan återuppta sin verksamhet flera gånger och fortfarande ha rätt till arbetslöshetsersättning

Reglerna för företagare ändrades så att det är möjligt att lägga sitt företag vilande flera gånger för att däremellan vara verksam i företaget. Dessutom blev det möjligt att marknadsföra sin verksamhet under tid med arbetslöshetsersättning. Det är stora förändringar jämfört med det ordinarie regelverket som har en femårsgräns för vilande företag. Cirka tio procent av de företagare som lagt sina verksamheter vilande sedan regeländringen trädde i kraft och fram till och med september 2021 har gjort det mer än en gång. 

Ändringarna infördes under kort tid och när arbetslöshetskassorna hade en ansträngd situation

Arbetslöshetskassorna hade en ansträngd situation under coronapandemin med en stor mängd ansökningar om medlemskap, många frågor från medlemmarna och ett stort ärendeinflöde. Regeländringarna skulle samtidigt implementeras under en kort tidsrymd. Arbetslöshetskassorna har i en enkät menat att de fick lägga tid på exempelvis utbildning, information och i vissa fall mer omständlig handläggning. Flera arbetslöshetskassor menar att regeländringarna därför har bidragit till längre handläggningstider.

Handläggningen av det tillfälliga medlemsvillkoret och de tillfälliga reglerna om företagares arbetslöshet pekas av många arbetslöshetskassor ut som svår. Reglerna kring företagares arbetslöshet är också den av regeländringarna som många arbetslöshetskassor menar är svårast i rättstillämpningen.

 

De tillfälliga reglerna i korthet

  • Medlemsvillkoret ändrades så att varje medlemsmånad under perioden mars–december 2020 räknades som fyra och att arbetsvillkoret inte behövde ligga inom medlemstiden.
  • Arbetsvillkoret ändrades från och med den 13 april 2020 så att färre arbetade timmar behövdes för att uppfylla kraven. Efter förlängning gäller ändringen till och med den 31 december 2022.
  • Karensvillkoret på sex dagar togs bort under perioden den 30 mars 2020–3 januari 2021.
  • Högsta och lägsta dagpenning, både i form av inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp, höjdes i två steg från och med den 13 april och den 29 juni 2020. Efter förlängning gäller ändringarna till och med den 1 januari 2023.
  • Företagare fick utökade möjligheter till arbetslöshetsersättning då företag kan läggas vilande ett obegränsat antal gånger från och med den 13 april 2020. Företagare har också i två steg från och med den 1 juli 2020 och den 1 juni 2021 fått möjlighet att bedriva viss marknadsföring av sin vilande verksamhet med bibehållen rätt till arbetslöshetsersättning. Efter förlängning gäller ändringarna till och med den 31 december 2022.