IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Underrättelser, sanktioner och verkställanden 2020

Den här rapporten redovisar statistik över delar av Arbetsförmedlingens, arbetslöshetskassornas och Försäkringskassans kontrollarbete inom de fyra former av ersättning som den som är arbetslös på hel- eller deltid eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program kan få: arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Fokus på underrättelser

Rapportens fokus ligger på de underrättelser som Arbetsförmedlingen skickar när det finns skäl att anta att arbetssökande inte uppfyller villkoren för att få ersättning. Vi redovisar även statistik över de sanktioner som arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen beslutar om, och över Försäkringskassans verkställande av de beslut om avstängning som Arbetsförmedlingen tagit för programdeltagare. 

Statistiken visar bland annat att det vanligaste sättet att missköta arbetssökandet år 2020 var att inte lämna in sin aktivitetsrapport i tid. Det gäller för alla fyra ersättningsformerna och var det vanligaste sättet även 2019. Bilden nedan visar antalet underrättelser om att missköta arbetssökandet som Arbetsförmedlingen skickade. Den visar också andelen av de underrättelserna som skickades för att arbetssökande inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport i tid.

bilden visar en tabell med antalet underrättelser och andelen för den vanligaste grunden till underrättelse 2020

Sammanfattning av statistikresultaten:

Skickade underrättelser 

  • Inom arbetslöshetsersättningen, aktivitetsstödet och utvecklingsersättningen ökade antalet underrättelser som Arbetsförmedlingen skickade mellan 2019 och 2020. I förhållande till antalet ersättningstagare innebar det däremot en minskning inom arbetslöshetsersättningen och aktivitetsstödet, eftersom antalet ersättningstagare ökade mer än antalet skickade underrättelser. Inom etableringsersättningen minskade antalet skickade underrättelser både i faktiska tal och i förhållande till antalet ersättningstagare.
  • Arbetsförmedlingen skickade flest underrättelser när arbetssökande och programdeltagare hade misskött sig eller sitt arbetssökande, vanligtvis genom att inte lämna in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen i tid.

Sanktioner och prövning av underrättelser 

  • Arbetslöshetskassan Alfa var den arbetslöshetskassa som tog emot och prövade flest underrättelser från Arbetsförmedlingen i förhållande till antalet ersättningstagare. Akademikernas arbetslöshetskassa hade det lägsta antalet mottagna och prövade underrättelser i förhållande till antalet ersättningstagare. 
  • Arbetslöshetskassornas sanktionsgrad varierade mellan 85 och 98 procent, med ett genomsnitt på 94 procent. För programdeltagare var sanktionsgraden lägst inom aktivitetsstödet, 93 procent, och högst inom utvecklingsersättningen, 98 procent. 
  • Inom aktivitetsstödet, etableringsersättningen och utvecklingsersättningen minskade antalet arbetssökande som fick minst en sanktion mellan 2019 och 2020 i förhållande till antalet ersättningstagare. Inom arbetslöshetsersättningen ökade motsvarande antal mellan åren.
  • Män fick fler sanktioner än kvinnor inom alla ersättningsformer, och skillnaden var störst inom utvecklingsersättningen. Yngre fick generellt fler sanktioner än äldre. Störst skillnader mellan åldersgrupperna fanns inom aktivitetsstödet. Inom samtliga ersättningsformer var antalet sanktioner störst för arbetssökande och programdeltagare med högst grundskoleutbildning och lägst för dem med eftergymnasial utbildning. 
  • Tiden som det tog att handlägga hälften av de underrättelser som ledde till sanktion var 18 dagar för arbetslöshetskassorna och 25 dagar för Arbetsförmedlingen. För Arbetsförmedlingen var det en stor minskning jämfört med året innan.

Verkställande av avstängningsbeslut

  • Försäkringskassan verkställde en stor majoritet av besluten om avstängning från ersättning inom etableringsersättningen, medan ungefär hälften av besluten om avstängning verkställdes inom utvecklingsersättningen.

Rapporten syftar till att ge en övergripande bild och följa utvecklingen av delar av kontrollarbetet. Resultaten kan användas för att identifiera behov av fördjupade granskningar.