IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Självserviceflödet - Har Arbetsförmedlingen skapat förutsättningar för en väl fungerande kontroll?

IAF bedömer att Arbetsförmedlingen behöver fortsätta att arbeta med att integrera och skapa förutsättningar för en väl fungerande kontroll av arbetssökande som tar del av självserviceflödet. IAF ser därför positivt på att Arbetsförmedlingen kontinuerligt ser över självserviceflödet och har ett ständigt pågående utvecklingsarbete.

Självserviceflödet är till för nya arbetssökande som uppger att de har arbete eller studier som startar inom 90 dagar från inskrivningstillfället. Det finns inga undantag i arbetslöshetsförsäkringen för de som tar del av självserviceflödet utan de har samma rättigheter och skyldigheter som andra arbetssökande. Arbetsförmedlingens kontroll av arbetssökande gäller därför även de som tar del av självserviceflödet. 

IAF:s granskning vill ta reda på om Arbetsförmedlingen har skapat förutsättningar för en väl fungerande kontroll av arbetssökande som tar del av självserviceflödet. 

I rapporten redovisar IAF ett par goda exempel och några utvecklingsområden som Arbetsförmedlingen bör ta i beaktande i det fortsatta utvecklingsarbetet

Goda exempel i konstruktionen av självserviceflödet

IAF har identifierat följande goda exempel i Arbetsförmedlingens konstruktion av självserviceflödet:

  • Handlingsplanerna upprättas snabbt.
  • Avsedd målgrupp tar del av självserviceflödet. 

Utvecklingsområden i självserviceflödet

IAF har identifierat några utvecklingsområden i självserviceflödet. Arbetsförmedlingen kan förtydliga kontrollen av de arbetssökande genom att:

  • Säkerställa likabehandlingen av arbetssökande.
  • Förbättra handlingsplanerna. 
  • Se över delar av utskrivningsrutinen.