IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Hur många underrättelser låter Arbetsförmedlingen bli att skicka?

IAF har tidigare granskat hur många underrättelser Arbetsförmedlingen låtit bli att skicka. 2018 fann IAF att det så kallade mörkertalet för underrättelser var 20 procent. Den här granskningen visar att mörkertalet för underrättelser nu är mindre än en procent.

Sedan hösten 2019 har Arbetsförmedlingen omorganiserat sitt kontrollarbete genom att inrätta enheterna Granskning och kontroll. Där har kontrollhandläggarna i uppgift att skicka underrättelser till arbetslöshetskassorna och den interna enheten Ersättningsprövning när det finns skäl att anta att en arbetssökande inte uppfyller kraven för ersättning. För arbetsförmedlarna som har kontakt med arbetssökande ingår det i arbetsuppgifterna att skicka information i form av en signal till enheterna Granskning och kontroll, till exempel när de kan anta att arbetssökande inte följer regelverket. 

IAF har granskat hur många underrättelser kontrollhandläggarna låtit bli att skicka, och hur många signaler arbetsförmedlarna låtit bli att skicka, som de vet att de borde ha skickat.

Andelen underrättelser som Arbetsförmedlingen inte skickar är lågt

IAF:s beräkningar visar att Arbetsförmedlingen låter bli att skicka en mycket liten andel av samtliga manuellt hanterade underrättelser. Vår granskning visar att det uppskattade mörkertalet är 0,1 procent av samtliga manuellt hanterade underrättelser.

Fortsatt utrymme för förbättring i Arbetsförmedlingens kontrollarbete

Även om mörkertalet har minskat kraftigt händer det att både kontrollhandläggarna arbetsförmedlarna avstår från att skicka en underrättelse respektive en signal. Granskningen visar att

  • 9 procent av kontrollhandläggarna har vid något tillfälle avstått från att skicka en underrättelse.
  • 12 procent av arbetsförmedlarna som har i uppgift att skicka signaler har vid något tillfälle avstått från att skicka en signal.

I rapporten har IAF identifierat ett antal utvecklingsområden för Arbetsförmedlingens arbete med signaler och underrättelser. Ett område handlar om att det finns förbättringsmöjligheter för samarbetet och kommunikationen inom Arbetsförmedlingen när det gäller kontrollarbetet. Ett annat område handlar om att kontrollarbetet med signaler kan stärkas ytterligare genom att arbeta med de faktorer som är viktiga för om arbetsförmedlare skickar signaler eller inte.