IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Fungerar Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter?

IAF har i tidigare granskningar bedömt att det fanns en risk för att Arbetsförmedlingen inte granskade aktivitetsrapporter enligt sina framtagna rutiner och att Arbetsförmedlingen inte använde aktivitetsrapporter som det kontrollverktyg som det var tänkt. Den här rapporten visar att Arbetsförmedlingen nu granskar samtliga aktivitetsrapporter på ett mer systematiskt sätt.

Arbetsförmedlingen införde en automatisk och riskbaserad granskning av aktivitetsrapporter i september 2019. Den automatiska granskningen sorterar aktivitetsrapporter utifrån om det är en hög eller låg risk för att Arbetsförmedlingen behöver agera på innehållet i rapporten. Aktivitetsrapporter med låg risk markeras som granskade av den automatiska granskningen, och rapporter med hög risk sorteras till manuell granskning av kontrollhandläggarna på enheterna Granskning och kontroll.

IAF har granskat om Arbetsförmedlingens automatiska och manuella granskning av aktivitetsrapporter fungerar utifrån ett kontrollperspektiv. 

Kontrollen fungerar i stora delar tillfredsställande

I rapporten bedömer IAF att Arbetsförmedlingens kontroll av aktivitetsrapporter fungerar tillfredställande i stort. Granskningen visar bland annat att:

  • Arbetsförmedlingens kriterier för den automatiska och riskbaserade granskningen fungerar i stort
  • Arbetsförmedlingens manuella granskning av aktivitetsrapporter oftast sker enhetligt 
  • Arbetsförmedlingen har ökat kravet på antalet sökta arbeten. 

Flera utvecklingsområden lyfts fram i rapporten

I rapporten har IAF identifierat flera utvecklingsområden för Arbetsförmedlingens granskning av aktivitetsrapporter. Ett område handlar om att Arbetsförmedlingens kontroll försvåras när arbetssökande kan redovisa sökta arbeten utanför den period aktivitetsrapporten avser. Ett annat handlar om att Arbetsförmedlingens information till arbetssökande om sökintervall i vissa fall är otydlig.