IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi 2020

Arbetslöshetskassorna klarade ekonomin bra under 2020 och årsredovisningarna innehöll få brister enligt de regelverk och administrativa krav som finns i IAF:s föreskrifter. Det är huvudresultatet av den årliga granskningen av arbetslöshetskassornas årsredovisning och ekonomi för 2020.

Få brister enligt formkraven för årsredovisningarna

I granskningen har vi upptäckt få brister och de som skett under året har rättats till. Bristerna får därför små konsekvenser och vår bedömning är att arbetslöshetskassorna i huvudsak följer regelverket för årsredovisningarna och andra administrativa krav. De arbetslöshetskassor som har missat några av de administrativa kraven kan dock behöva förbättra sina rutiner för att undvika detta i framtiden.

Ekonomin bra under 2020 trots stora utmaningar

Under 2020 var det flera händelser som kom att påverka arbetslöshetskassornas ekonomi:

  • Det ökade inflödet av ärenden gjorde att arbetslöshetskassorna behövde öka personalstyrkan.
  • Pandemin innebar att arbetslöshetskassorna behövde anpassa verksamheten med hemarbete, ny teknisk utrustning och nya tekniska lösningar.
  • Regeländringar gjorde att arbetslöshetskassornas finansieringsavgift ökade kraftigt.
  • Flera arbetslöshetskassor höjde medlemsavgifterna.
  • Regeringen gav arbetslöshetskassorna 100 miljoner kronor i ett särskilt bidrag för att motverka långa handläggningstider.

Arbetslöshetskassornas ekonomi var bra även under 2019. I och med att de höjde medlemsavgifterna har de klarat ekonomin bra även under 2020. Under 2020 ökade det egna kapitalet för arbetslöshetskassorna. För 2020 uppgår det till 2 miljarder kronor och det är en ökning med 92 miljoner kronor från 2019.