IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

På väg till arbete

I den här granskningen belyser IAF arbetssökandes erfarenheter av vägen till arbete. I form av ett magasin redovisar vi resultaten från ett antal intervjuer och en enkätundersökning med arbetssökande som vi genomförde under 2019. Genom att tillvarata arbetssökandes erfarenheter och kunskap vill vi bidra till mer lärande och utveckling inom vårt område.

Bild från omslaget till rapporten På väg mot arbeteI magasinet får du möta Kim, Charlie, Adel, Chris, Robin och Mika som beskriver upplevelser från och uppfattningar om sin väg till arbete. Vi presenterar även enkätsvar, gemensamma ämnen vi identifierat i intervjuerna och våra kommentarer på det insamlade materialet. 

De arbetssökande var i huvudsak nöjda med bemötandet från arbetsförmedlarna och arbetslöshetskassornas handläggare. Flera tyckte även att de digitala tjänsterna hos myndigheter och arbetslöshetskassor var smidiga att använda. Men resultatet av granskningen indikerar också att det också finns flera områden i behov av utveckling. 

Arbetssökande efterfrågar stöd som bättre rustar dem för framtida arbete

Främst uttryckte de arbetssökande ett behov av bättre stöd under arbetslösheten. Det kunde handla om att stödet de fick inte upplevdes vara anpassat efter deras situation, att de upplevde att de inte haft rätt till det stöd de behövt eller att de saknade uppmuntran och vägledning i arbetssökandet. Andra upplevde att de gör det som myndigheterna ställer krav på, men att de inte alltid får det de förväntar sig från myndigheterna eller från samhället. De arbetssökande upplevde också att informationen som fanns inte var tillräckligt anpassad efter deras behov och att det inte fanns någon aktör som tog ansvar för helheten. Flera av de intervjuade tyckte att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan borde förbättras och att de själva fick kompensera för att myndigheterna inte samarbetade tillräckligt. 

Vi tror att en ökad legitimitet kan skapas genom att information och stöd till de arbetssökande i högre utsträckning anpassas till deras varierande förutsättningar. Med en ökad helhetssyn utifrån individernas behov skulle insatser som de arbetssökande får del av både kunna kännas mer meningsfulla och bättre rusta dem för framtida arbete.