IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Journalisternas arbetslöshetskassa

IAF har granskat Journalisternas arbetslöshetskassas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Förvaltning och organisation

Granskningen visar att förvaltningen och de organisatoriska förutsättningarna är bra hos Journalisternas arbetslöshetskassa. IAF bedömer att arbetslöshetskassan har goda allmänna förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. 

Det finns dokumenterade rutiner för den interna styrningen och kontrollen av verksamheten. Arbetslöshetskassan genomför riskbedömningar av både ärendehandläggning och omvärldsfaktorer. Utifrån granskningen bedömer IAF att arbetslöshetskassan bedriver ett tillfredsställande arbete med kontroll av enskilda ärenden.

Granskningen visar även att Journalisternas arbetslöshetskassa arbetar strukturerat med uppföljning och har stabil ekonomi.

Handläggningen fungerar bra, men har vissa brister

Ärendegranskningen visar att de allra flesta ärenden i de granskade ärendetyperna har hanterats på ett bra sätt. Handläggningen går att följa på ett enkelt sätt och arbetslöshetskassan dokumenterar relevanta uppgifter. Formuleringar i både meddelanden och beslut till medlemmarna är tydliga i de flesta fall, och relevanta laghänvisningar framgår i arbetslöshetskassans beslut till medlemmarna.

Brister i hanteringen av återkrav

I granskningen har IAF uppmärksammat brister i hanteringen av återkrav. I rapporten påpekar vi följande brister: 

  • Journalisternas arbetslöshetskassa har i vissa granskade kommunicerings- och beslutsbrev alltför generella formuleringar om vilken händelse som ligger till grund för beslutet om återkrav.
  • Journalisternas arbetslöshetskassa har i de granskade ärendena inte i tillräcklig omfattning dokumenterat om de i samband återkraven prövat frågan om eventuell uteslutning eller frånkännande.

Journalisternas arbetslöshetskassa ska senast den 31 oktober 2020 lämna en skriftlig redovisning till IAF om de åtgärder som genomförts med anledning av de påpekanden som lämnats.