IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av Arbetslöshetskassan Alfa

IAF har granskat Arbetslöshetskassan Alfas förvaltning, organisation samt handläggning av ärenden.

Arbetslöshetskassan har inom arbetslöshetsförsäkringen en särställning som den kompletterande arbetslöshetskassan med rollen att bland annat administrera för grundförsäkring till personer som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa. Flera av ersättningssökandena har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Detta gör arbetslöshetskassan mer konjunkturkänslig i förhållande till flera andra arbetslöshetskassor. Ärendevolymerna kan öka snabbt och verksamheten kräver en bred omvärldsbevakning.

Granskningen har även omfattat Arbetslöshetskassans särställning och roll som den kompletterande arbetslöshetskassan inom arbetslöshetsförsäkringen. Resultatet i denna del kommer att redovisas i en separat rapport.

Uppföljning av verksamheten är god, men genomströmningstiderna har varit för långa

Granskningen visar att det finns beslutade och dokumenterade system för styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Arbetslöshetskassan identifierar risker i sin verksamhet och den interna styrningen och kontrollen är integrerad med övriga styrprocesser. Arbetslöshetskassan genomför en tillfredsställande kontroll av enskilda ärenden.  

Granskningen visar även att Arbetslöshetskassan Alfa arbetar strukturerat med uppföljning och har stabil ekonomi.

Arbetslöshetskassan Alfa har genomfört organisatoriska förändringar och personalomsättningen har varit stor. Genomströmningstiderna för ersättningsärenden har därför under en längre sammanhängande tid varit långa. 

Arbetslöshetskassans särskilda uppdrag som kompletterande arbetslöshetskassa innebär att verksamheten är känsligare för konjunkturförändringar än många andra arbetslöshetskassors. Detta ställer enligt IAF krav på att arbetslöshetskassan i en större utsträckning säkerställer att det finns en beredskap och förmåga att anpassa organisationen efter konjunkturläget.

I granskningen har IAF uppmärksammat vissa brister och riktar därför kritik mot att

  • arbetslöshetskassan under en längre sammanhängande tid har haft mycket  långa genomströmningstider. IAF bedömer att detta riskerar att skada både arbetslöshetsförsäkringens legitimitet och förtroendet för den kompletterande arbetslöshetskassan.

Besluts- och utredningskvaliteten behöver stärkas i delar av ärendehandläggningen

Formuleringar i både meddelanden och beslut till de sökande är tydliga i de flesta fall, och relevanta laghänvisningar framgår i arbetslöshetskassans beslut till dem. Granskningen visar att de granskade ärendena som rör återkrav har hanterats på ett bra sätt. 

I granskningen har IAF uppmärksammat brister i utredningen av underrättelser från Arbetsförmedlingen och i ärenden där sökanden sagt upp sig på egen begäran utan att ha stängts av från rätten till arbetslöshetsersättning. I rapporten anmärker vi på följande brister:

De anmärkningar IAF har mot Arbetslöshetskassan Alfa är att 

  • arbetslöshetskassan inte har utrett en del av de granskade ärendena i tillräcklig omfattning. 
  • arbetslöshetskassan har godtagit skäl för att lämna ett arbete som inte kan anses utgöra giltiga skäl i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Uppföljning

Arbetslöshetskassan Alfa ska senast den 31 oktober 2020 lämna en skriftlig redovisning till IAF om de åtgärder som genomförts med anledning av den kritik och de anmärkningar som lämnats.