IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetskassornas verksamhetsområden

Arbetslöshetskassorna har var och en sitt unika verksamhetsområde. Verksamhetsområdena är utformade på olika sätt, där vissa är mycket vida och omfattar stora delar av arbetsmarknaden, medan andra är relativt snäva. IAF har granskat hur arbetslöshetskassornas verksamhetsområden fungerar i dag och vilken betydelse de har på en förändrad arbetsmarknad. Vi har också granskat arbetslöshetskassornas medlemshantering.

Systemets legitimitet försämras av att verksamhetsområdena är utformade på olika sätt 

Verksamhetsområdena är grunden för arbetslöshetskassornas organisation och verksamhet. Det är utifrån arbete inom verksamhetsområdet som en person har rätt till medlemskap i en arbetslöshetskassa och i förlängningen har rätt till inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. Om inte verksamhetsområdena fungerar, finns det i förlängningen risk för att hela arbetslöshetsförsäkringens legitimitet kan påverkas och ifrågasättas.

Granskningen visar att modellen med verksamhetsområden fungerar väl i några avseenden, men att de i viss mån har förlorat sin betydelse. Granskningen visar att det även finns svårigheter med verksamhetsområdenas utformning och med lagstiftningen. I förlängningen kan det leda till att verksamhetsområdenas betydelse minskar och på sikt riskerar att undergräva systemets legitimitet. Svårigheterna kan sammanfattas i följande punkter: 

  • Verksamhetsområdenas utformning stämmer inte alltid överens med lagen om arbetslöshetskassor (LAK)
  • Arbetslöshetskassornas egna definitioner av verksamhetsområdet kringgår kravet på registrering av ändringar 
  • Det finns verksamhetsområden som är utformade på ett sätt som försvårar tillämpningen av lagen vid beslut om medlemskap
  • Tanken om branschkännedom är inte förenlig med verksamhetsområdenas utveckling
  • Det finns inget krav på att byta arbetslöshetskassa när medlemmen byter verksamhetsområde

För att upprätthålla systemets legitimitet förordar IAF en översyn av de bestämmelser i lagen om arbetslöshetskassor (LAK) som berör utformningen av verksamhetsområdena och uteslutning på grund av arbete inom ett annat verksamhetsområde. Enligt IAF bör LAK även inrymma bestämmelser om förutsättningar för fusion kopplat till reglerna för verksamhetsområden.

Arbetslöshetskassornas medlemshantering

I granskningen har vi även funnit några brister i arbetslöshetskassornas medlemshantering. Bristerna gäller utvidgning av verksamhetsområdet, automatiserade beslut om medlemskap och den blivande medlemmens intygande.