IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens automatiska beslut om sanktioner

IAF har granskat Arbetsförmedlingens automatiserade beslut om sanktion, när en programdeltagare inte hade lämnat in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid.

Den som är arbetslös ska regelbundet i en aktivitetsrapport redovisa till Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter hen har gjort för att ta sig ur sin arbetslöshet. Om en deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program inte lämnar in sin aktivitetsrapport inom utsatt tid skickas automatiskt en underrättelse till Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning. Det är sedan den enheten som utreder underrättelsen och beslutar om en eventuell sanktion, det vill säga varning eller avstängning från rätt till ersättning. En del av de inkomna underrättelserna hanterar enheten Ersättningsprövning helt automatiskt, i den så kallade volymhanteringen. Hanteringen innebär att enheten handlägger underrättelserna vid ett och samma tillfälle med hjälp av ett automatiserat system när de beslutar om sanktion. 

Granskningen visar att den automatiska hanteringen av beslut om sanktion överlag fungerar bra. Det finns däremot fortfarande vissa brister i Arbetsförmedlingens hantering som myndigheten behöver åtgärda. 

Vissa deltagare får en sanktion trots att de inte borde 

Granskningen visar att deltagare i det arbetsmarknadspolitiska programmet jobb- och utvecklingsgarantin som hade förbrukat sina 450 ersättningsdagar fått ett beslut om sanktion i form av en varning eller avstängning utan stöd i regelverket. För dessa deltagare ska Arbetsförmedlingen i stället utreda om anvisningen till programmet ska återkallas. Detta anmärker IAF mot i rapporten. IAF menar att Arbetsförmedlingen har ett stort ansvar för att se till att den automatiska hanteringen är korrekt och har stöd i regelverket. IAF bedömer också att det är viktigt att deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin som har förbrukat sina 450 ersättningsdagar, och inte redovisar sina jobbsökaraktiviteter, prövas mot reglerna för återkallande av anvisning till programmet.

Kompletterande uppgifter når inte enheten Ersättningsprövning

Granskningen visar också att uppgifter som har tagits emot från programdeltagare, under kommuniceringstiden, inte skickats vidare till den enhet inom Arbetsförmedlingen som prövar och beslutar i ärendet. Detta anmärker IAF mot i rapporten.

IAF bedömer att uppgifterna som har kommit in till Arbetsförmedlingen kunde ha haft betydelse för om deltagaren skulle få en sanktion eller inte. Programdeltagarens uppgifter har inte skickats vidare, trots att hen varit i kontakt med Arbetsförmedlingen inom kommuniceringstiden. 

Arbetsförmedlingens handläggarstöd bryter mot myndighetens föreskrifter

IAF konstaterar att Arbetsförmedlingen handläggarstöd Aktivitetsrapportering strider mot bestämmelsen i föreskrifterna. Av handläggarstödet framgår att om den arbetssökande blir arbetslös den 20:e eller senare i månaden ska aktivitetsrapporten lämnas in nästnästa månad. Av föreskrifterna framgår däremot att aktivitetsrapporten ska lämnas till Arbetsförmedlingen efter varje kalendermånads utgång. IAF menar att Arbetsförmedlingens handläggarstöd ska stämma överens med den bindande regel i föreskrifterna, som myndigheten själv har beslutat om. Enligt IAF framstår det dock som rimligt att en arbetssökande som blir arbetslös i slutet av en månad ska lämna in aktivitetsrapporten först nästnästa månad.