IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2375-14

Frågan i målet är om det finns synnerliga skäl att anse att sökanden haft rätt till arbetslöshetsersättning trots att hon genom kassakort ansökt om sådan...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 4773-14

Frågan i målet är om sökanden i arbetslöshetsförsäkringens mening är att betrakta som företagare eller arbetstagare och från vilken tidpunkt bedömningen...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2732 och 2733-13

Fråga om utökad sysselsättningsgrad i en bisyssla innebär att bisysslan har utvidgats, även om antalet timmar som den sökande har arbetat i genomsnitt per vecka inte...

Domen