IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 6613-14

Fråga om ersättning utgått obehörigen i samband med deltidsstudier och i så fall kan återkrävas.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 52-15

Fråga om den sökande ska frånkännas ersättning då han inte lämnat uppgift om pensionsuttag, men under tidigare beviljad ersättningsperiod fått sin ersättning...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 1057-15 och 1058-15

Tandläkarens legitimation drogs in på grund av att han vid flera tillfällen och under en prövotid visat oskicklighet vid behandling av patienter. Arbetslösheten är därför...

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 20910-15

Fråga om den sökande haft godtagbart skäl för att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens dom i mål nr 3927-14

Frågan i målet är om sökanden i arbetslöshetsförsäkringens mening är att betrakta som företagare och från vilken tidpunkt bedömningen ska...

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 2662-14

Fråga om sökande lämnat oriktiga uppgifter när han ansökte om ersättning – genom att inte redovisa att han under två dagar deltagit i eftervård för vilken...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 6876-14

Frågan i målet är om en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 7992-14

Frågan i målet är vad som kan anses utgöra godtagbara skäl att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 8285-13

Fråga om det förelegat synnerliga skäl för a-kassan att pröva en ansökan om arbetslöshetsersättning när sökande för sent, och först sedan...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 7412-13

Fråga om åberopad sjuktid kan anses styrkt och därmed överhoppningsbar vid bestämmande av ramtid.

Domen