IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4692-18

Fråga i målet var om arbetslöshetsersättning kunde beviljas jämsides med studier som låg på en studietakt om 75 procent. Eftersom studietakten inte var 100 procent...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 4961-18

Fråga om den sökandes agerande varit grov vårdslöshet och om det finns särskilda skäl att frånkänna honom rätt till ersättning istället för...

Domen

Avgörande

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen mål nr 2500-18

Fråga om tillämplig sanktionsbestämmelse när sökande tackat nej till erbjudande om en förlängning av en tidsbegränsad anställning.

Beslutet

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4370-18

Fråga om giltig anledning att lämna sitt arbete är styrkt genom läkarintyg.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 475-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4713-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 37 § LAK och IAF haft rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i förvaltningsrättens mål nr 4715-17

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 37 § LAK och IAF har rätt att återkräva statsbidrag.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2789-17

Frågan i målet är om förtroendearbetstid ska medräknas i arbetsvillkoret.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 5230-17

Fråga om det vid beräkning av dagsförtjänsten går att beakta andra inkomster som en ersättningssökande har haft under ramtiden vid sidan av det avgångsvederlag...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2722-17

Fråga om ändrade familjeförhållanden kunnat utgöra giltig anledning enligt 43 b § första punkten ALF att på egen begäran lämna en...

Domen