IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 3095-23

Målet handlar om klargörande av begreppet senaste beslut om slutlig skatt enligt 37 § första stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och vid vilken tidpunkt...

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 568-23

Fråga om sökanden haft en enligt 19 c § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring giltig anledning att lämna sitt arbete av hälsoskäl.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 530-22

Frågan i målet är om det förhållandet att en persons alkoholmissbruk har lett till körkortsåterkallelse av medicinska skäl kan utgöra ett sådant otillbörligt...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 3284-22 och 3285-22

Dom meddelad av Kammarrätten i Göteborg den 9 november 2022 i mål nr 3284-22 och 3285-22. Frågorna i domen är om arbetslöshetskassan har haft grund för att kräva...

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 2140-21

Fråga om dels vilken sanktionsgrund ska tillämpas när en ersättningssökande förlängt sin tid i arbetslöshet med nio dagar, dels om det fanns giltig anledning...

Domen

Yttrande

Yttrande till Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 2245-19

Frågan i målet är vad som avses med heltidsutbildning enligt 16 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) när ramtid ska bestämmas. Om det...

IAF:s yttrande

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2695-19

Fråga om person med frånvaro på grund av föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning kan anses ha bedrivit den egna verksamheten vid sidan av heltidsarbete...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2495-18

Fråga om ersättning har betalats ut felaktigt på grund av att tidrapporter inte har skickats in i kronologisk ordning.

Domen

Avgörande

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6114-18

Beslut i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6114-18 Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om IAF haft rätt att återkräva...

Beslutet

Avgörande

Beslut i högstaförvaltningsdomstolen mål nr 6113-18

Fråga om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF och om IAF har haft rätt att återkräva statsbidraget.

Beslutet