IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Otillräcklig kontroll inom Kundval rusta och matcha

Arbetsförmedlingen brister i sitt arbete med att följa upp och kontrollera de fristående aktörernas arbete med avvikelserapporteringen. Det bedömer IAF i en granskning av kontrollfunktionen inom försöksverksamheten av Kundval Rusta och matcha (KROM).

IAF bedömer att Arbetsförmedlingen har skapat förutsättningar för en väl fungerande kontrollfunktion genom avtal med samt information och stöd till de fristående aktörerna. Samtidigt bedömer IAF att Arbetsförmedlingen inte arbetar strukturerat med att fånga upp eventuella brister i avvikelserapporteringen. Det sker inte heller någon systematisk uppföljning och kontroll av hur väl de fristående aktörerna sköter avvikelserapporteringen, som krävs för att kontrollfunktionen ska kunna upprätthållas.

Arbetsförmedlingen behöver därför utveckla, förbättra och systematisera uppföljningen och kontrollen av avvikelserapporter, för att säkerställa att avvikelserapporteringen sker enligt gällande krav. 

Granskningen visar också att vissa tidigare uppmärksammade brister i avvikelserapporteringen kvarstår. Arbetsförmedlingen behöver se till att de fristående aktörerna följer Arbetsförmedlingens krav på avvikelserapporteringen, för att säkerställa en väl fungerande kontrollfunktion. Om avvikelserapporteringen inte följer gällande krav, finns det en risk för att intentionerna med sanktionssystemet inte uppnås. Det finns också en risk för att Arbetsförmedlingens myndighetsutövning flyttas över till de fristående aktörerna, trots att det inte finns något lagstöd för det.