IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Konstruktionen av Arbetslöshetskassan Alfa som den kompletterande arbetslöshetskassan behöver ses över

Det finns risker i Arbetslöshetskassan Alfas konstruktion. Riskerna innebär att det kan uppstå intressekonflikter, att det finns föreningsrättsliga oklarheter och att arbetslöshetskassans styrning riskerar att bli otydlig. Därför anser IAF att det finns ett behov av att se över den kompletterande arbetslöshetskassans konstruktion. Det är slutsatser som IAF presenterar i en granskningsrapport om Arbetslöshetskassan Alfas roll som kompletterande arbetslöshetskassa.

Arbetslöshetskassan Alfa, som även kallas Alfa-kassan, har en särskild roll inom arbetslöshetsförsäkringen och en samhällsviktig funktion som kompletterande arbetslöshetskassa genom att den administrerar grundförsäkringen för arbetssökande som inte är eller kan bli medlemmar i någon annan arbetslöshetskassa. Dessutom kan även den som av något skäl inte vill bli medlem i någon annan arbetslöshetskassa ansluta sig till Alfa-kassan för att på så sätt få tillgång till den inkomstrelaterade delen av arbetslöshetsförsäkringen. 

Arbetslöshetskassans konstruktion

Alfa-kassan har ända sedan den bildades 1997 bara en medlem. Det är Sveriges a-kassor som är en service- och intresseorganisation för alla arbetslöshetskassor i Sverige. Personer som söker ersättning från eller ansluter sig till arbetslöshetskassan är därmed inte medlemmar, utan anslutna till Alfa-kassan. Medlemskonstruktionen skiljer sig därmed från andra föreningar som har flera medlemmar som kan utöva inflytande. 

– Alfa-kassan har en särställning och en viktig roll som kompletterande arbetslöshetskassa eftersom den hanterar arbetslöshetsersättning för personer som inte är medlemmar i någon av de vanliga arbetslöshetskassorna. En sådan samhällsviktig verksamhet ska ha så bra och stabila förutsättningar som möjligt. Därför föreslår vi en översyn av kassans konstruktion så att de risker som finns kan undanröjas, säger Annelie Westman som är chef för granskningsenheten vid IAF. 

Därför anser IAF att det finns behov av att se över den kompletterande arbetslöshetskassans konstruktion. Det är särskilt viktigt om det förslag om ett utökat ansvar för Arbetslöshetskassan Alfa som föreslås i utredningen om ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen blir verklighet. IAF bedömer även att Alfa-kassan ställning och hur den kompletterande arbetslöshetskassan bäst kan organiseras bör ses över. Vidare finns ett behov av att se över den kompletterande arbetslöshetskassans roll som övergångskassa och statens finansiering av Alfa-kassan. Syftet med översynen är att både öka legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen och att säkerställa att arbetslöshetskassans grundläggande förutsättningar för att bedriva sin samhällsviktiga verksamhet är så goda som möjligt. 

Den här granskningen är den andra och avslutande delen av IAF:s granskning av Alfa-kassan. Den första delen presenterades i juni och berörde kassans organisation, förvaltning och ärendehandläggning. Den avslutande delen av granskningen fokuserar IAF enbart på arbetslöshetskassans konstruktion och roll som kompletterande arbetslöshetskassa. Slutsatserna i den riktas till lagstiftaren eftersom de handlar om utformningen av regelverket för arbetslöshetskassorna och hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar.