IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kompletterande aktörer och Arbetsförmedlingens kontrollfunktion

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har granskat om Arbetsförmedlingen säkerställer sin kontrollfunktion när arbetsförmedlingstjänster utförs av kompletterande aktörer.

Granskningen visar att:

  • det finns en risk för att myndighetsutövningen flyttas från Arbetsförmedlingen till kompletterande aktörer
  • Arbetsförmedlingens riktlinjer kring avvikelserapportering inte alltid efterlevs
  • informationen i avvikelserapporterna inte alltid granskas, vilket medför att kontrollarbetet inte alltid utförs.

IAF bedömer att Arbetsförmedlingen i sitt arbete med att följa upp avvikelserapportering inte säkerställer att den hanteras korrekt. Detta medför en risk för att Arbetsförmedlingen inte kan utöva kontrollfunktionen och i förlängningen även en risk för felaktiga utbetalningar av ersättning.

IAF anmärker därför mot att Arbetsförmedlingen inte säkerställer att avvikelserapporteringen sker korrekt och utifrån likabehandlingsprincipen.

Arbetsförmedlingen ska senast den 28 februari 2019 lämna in en skriftlig redovisning till IAF. Den ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit med anledning av resultatet av den här granskningen.