IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Jämställdhetsintegrering

IAF har nu fastställt en plan för hur myndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2022-2025.

I planen finns tre utvecklingsområden där IAF kan bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen som finns i regeringens strategi för jämställdhetsintegrering. 

-Vårt arbete med jämställdhetsintegrering kommer att bedrivas som en integrerad del i vårt arbete. Vi fortsätter att som tidigare redovisa könsuppdelad statistik. I våra granskningar kommer vi att göra jämställdhetsanalyser mer systematiskt än tidigare, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för IAF. 

Utvecklingsområdena är att:

Belysa hur jämställdhetsproblem på arbetsmarknaden återspeglar sig i ersättningssystemen

Det finns flera jämställdhetsproblem på arbetsmarknaden och vi planerar att belysa hur de återspeglar sig i exempelvis arbetslöshetsförsäkringen. Jämställdhetsproblem som kan bli föremål för granskning är bland annat problem kopplade till sysselsättningsgrad, inkomstskillnader och deltidsarbete.  

Bidra till att jämställdhetsproblem inte påverkar bemötande och beslutsfattande

Under programperioden vill IAF undersöka om det finns jämställdhetsproblem kring bemötande och beslutsfattande inom vårt uppdragsområde. Det ska belysas i både den egna och tillsynsobjektens myndighetsutövning. Ett område som kan analyseras är exempelvis hanteringen av underrättelser och sanktioner inom individersättningarna.

Undersöka vår egen arbetsmiljö ur ett jämställdhetsperspektiv

Det tredje utvecklingsområdet i planen handlar om vår egen arbetsmiljö. Det behov som är identifierat handlar om att undersöka arbetsmiljön ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Resultatet av jämställdhetsintegreringsarbetet kommer att redovisas årligen i årsredovisningen.