IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

IAF föreslår lagändringar

IAF har genomfört en fördjupad rättsutredning om sammanläggning av underrättelser. Syftet med rättsutredningen har varit att utreda och vid behov göra en framställan om lagändring till regeringen.

I rapporten Sammanläggning av underrättelser på arbetslöshetskassorna redovisar IAF att kassornas tillämpning av åtgärdsbestämmelserna brister i likabehandling. 

Mot bakgrund av kartläggningen lämnar IAF nu förslag till ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring.

Ändringarna rör två paragrafer i lagen, nämligen 43 § och 47 a §.