IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Författningsändringar kan ge bättre tillsyn

I en hemställan till regeringen lämnar IAF förslag till ändringar i tre författningar som reglerar arbetslöshetskassornas arbete och hur personuppgifter får behandlas vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. De begärda ändringarna skulle ge IAF bättre tillsynsmöjligheter genom direktåtkomst i handläggningssystem, uppgifter om arbetslöshetskassornas avslagsbeslut och utökade möjligheter att söka i ärenden.

De tre författningarna som IAF föreslår ändringar i är 

  • lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) 
  • förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor (LAKFo) och
  • lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

IAF:s hemställan lämnades till regeringen tisdagen den 23 februari. Ta del av vår hemställan via länken nedan.