IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning för 2021

Idag har IAF lämnat in årsredovisningen för 2021 till regeringen.

Årsredovisningens indelning

Årsredovisningen innehåller en finansiell redovisning samt en skriftlig redovisning av uppdrag enligt regleringsbrevet och myndighetens verksamhetsresultat för budgetåret 2021. 

  • Kapitel 1 redovisar våra uppdrag enligt regleringsbrevet.
  • Kapitel 2 - 4 beskriver vårt resultat från våra olika verksamhetsgrenar.
  • Kapitel 5-6 beskriver vår samverkan och kompetensförsörjning.
  • Kapitel 7 innehåller en effektanalys av årets resultat.
  • Kapitel 8 innehåller tabeller över fördelningen av verksamhetens kostnader.
  • Kapitel 9 innehåller myndighetens finansiella redovisning. 
  • Kapitel 10 innehåller generaldirektörens undertecknande av redovisningen.

Förvaltningsbudget för 2021

Under 2021 hade IAF ett förvaltningsanslag på 79 498 tkr och ett överföringsbelopp från 2020 på -1 995 tkr. Myndighetens förvaltningskostnader uppgick till 78 286 tkr vilket innebär att 783 tkr av anslagskrediten har använts under året. Det beror bland annat på att vi har ökat personalkostnaderna med två årsarbetskrafter mot föregående år. 

Under 2021 hade IAF, i medeltal, 77 anställda. Antalet årsarbetskrafter var 68 varav 42 kvinnor och 26 män. Medelåldern uppgick till 47 år. Personalrörligheten var 6,5 procent 2021, att jämföra med 7,8 procent 2020 och 10,8 procent 2019.

Tabellen nedan visar kostnadsfördelningen i procent under 2021 jämfört med tidigare år. 

Kostnader 2021 2020 2019
Personal 77 % 75 % 75 %
Lokaler 5 % 5 % 5 %
IT 9 % 9 % 8 %
Övrigt 9 % 11 % 12 %
Totalt: 100 % 100 % 100 %