IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Utvecklad intern kontroll hos a-kassorna

Landets arbetslöshetskassor har utvecklat den interna styrningen och kontrollen inom arbetslöshetsförsäkringen. Det proaktiva arbetet med att minska risken för felaktiga utbetalningar har förbättrats. Det konstaterar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som har granskat arbetslöshetskassornas styrelsearbete och arbete kring intern styrning och kontroll.

- Det är styrelserna som ska se till att det finns förutsättningar och metoder som bidrar till att den interna styrningen och kontrollen är ändamålsenlig och effektiv. Ansvaret hos arbetslöshetskassornas styrelser är av stor betydelse för internkontrollen, säger Peter Ekborg som är generaldirektör för IAF.

Intern kontroll motverkar felaktiga utbetalningar

I granskningen om arbetslöshetskassornas interna kontrollarbete kan IAF konstatera att arbetslöshetskassorna jämfört med tidigare i större utsträckning identifierar potentiella risker som kan leda till felaktiga utbetalningar. Flera arbetslöshetskassor har dessutom internkontrollplaner.
IAF anser därför att det ska finnas en strukturerad process för detta arbete där systematiska riskanalyser, kontroller och uppföljning ingår som viktiga inslag. Detta bör samspela med arbetslöshetskassornas övriga styrprocesser för att arbetet ska bli effektivt och rättssäkert.

- Arbetslöshetskassorna har kommit olika långt i arbetet och det finns fortfarande anledning att vidareutveckla arbetet och stärka styrningen av den interna styrningen och kontrollen, fortsätter Peter Ekborg.

 

Aktuella rapporter: 

2018:6 Arbetslöshetskassornas styrelsearbete

I rapporten Arbetslöshetskassornas styrelsearbete belyser IAF arbetslöshetskassornas styrelsers organisationsstruktur och arbetssätt. Granskningen tar upp skillnader mellan styrelser och styrelsearbetet i de olika arbetslöshetskassorna. Granskningen omfattar också frågan om styrelserna följer de regler som finns för styrelseprotokoll och beslutsordningar samt hur rollen som statens representant i arbetslöshetskassornas styrelser ser ut.

2018:7 Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll

I rapporten Arbetslöshetskassornas arbete med intern styrning och kontroll belyser IAF hur den interna styrningen och kontrollen är utformad vid arbetslöshetskassorna och hur denna leds av styrelserna för att uppmärksamma risker i syfte att motverka felaktiga utbetalningar och säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och rättssäkert.