IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Riskanalys och handlingsplan ska bidra till starkt kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen

IAF har flera uppdrag i regleringsbrevet för verksamhetsåret 2021 som syftar till att stärka kontrollarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen. Idag lämnar vi vår återrapportering till regeringen om dessa. Den består av en riskanalys som identifierar möjliga risker för felaktiga utbetalningar och en handlingsplan för hur vi ska bidra till att motverka felaktiga utbetalningar.

– Arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen och andra individersättningar är viktigt. Vi kommer även i fortsättningen att integrera arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar i vår löpande verksamhet, säger Peter Ekborg som är generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. 

Riskanalysen redovisar möjliga risker i fyra kategorier

I rapport "2021:9 Identifierade risker för felaktiga utbetalningar och bidragsbrott inom arbetslöshetsförsäkringen" presenterar IAF en riskanalys. Analysen visar att det finns flera risker som, om de faller ut, kan innebära felaktiga utbetalningar i både arbetslöshetskassornas och Arbetsförmedlingens olika ansvarsområden. Riskerna är indelade i fyra kategorier: 

  • uppgifter som behövs i handläggningen är felaktiga (A)
  • oanmälda eller ändrade förhållanden (B)
  • beslutsrisker (C)
  • risker hos Arbetsförmedlingen (D).

I riskanalysen föreslår IAF att en ny omfattningsstudie ska genomföras. Det behövs för att få en uppdaterad bild av hur riskerna faller ut i verkligheten. 

Handlingsplanen ska säkerställa korrekta utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen

I rapport "2021:10 Handlingsplan som ska motverka felaktiga utbetalningar" finns aktiviteter som IAF ska genomföra för att stärka arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen. Aktiviteterna utgår från riskanalysens fyra riskkategorier och innebär bland annat att utföra studier, tillsyn- och samverkansaktiviteter tillsammans med arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingen och andra intressenter. 

Aktiviteter som nämns i handlingsplanen är exempelvis:

  • Att göra regelbundna omfattningsstudier för att mäta felaktiga utbetalningar. (Berör riskkategori A, B, C, D)
  • Att samverka med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan om hur felaktiga utbetalningar inom aktivitetsstödet samt utvecklings- och etableringsersättningen kan studeras. (Berör riskkategori A, B, C, D)
  • Att samverka med arbetslöshetskassorna om hur informationsutbyten mellan dem och myndigheter kan förbättras och utvecklas. (Berör riskkategori A, B, C)
  • Att utveckla metoder för att i data kunna söka ut ärenden med hög risk för felaktiga utbetalningar. (Berör riskkategori A, B, C)