IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya ledamöter i insynsrådet för IAF

Regeringen har förordnat åtta personer att vara ledamöter i insynsrådet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Insynsrådets uppgift

Enligt instruktionen för IAF ska det vid myndigheten finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Insynsrådets uppgift är att ha insyn i myndigheten och att ge råd till generaldirektören. 

Förordnande och ersättning

Det är regeringen som utser ledamöterna i insynsrådet. Det är vanligast att ledamöterna är förordnade för en treårsperiod, men andra perioder kan också förekomma. Vid rådets sammanträden har ledamöterna rätt till ett arvode. Det framgår av förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd med mera.

Regeringen beslutade om förordnande i insynsrådet den 20 oktober 2021 genom beslut A2021/01976, A2020/00993.