IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Implementering av regeländringarna inom etableringsersättningen

Införandet av nya regler inom etableringsersättningen som både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hanterar har generellt fungerat bra. I rapporten redovisar IAF hur myndigheterna har implementerat regelverket som trädde i kraft den 1 januari 2018 och de risker i tillämpningen som har identifierats.

Några av riskerna gäller:

  • Tiden i kartläggningsfasen som kan variera mellan arbetsförmedlingskontoren, vilket kan innebära olika behandling av programdeltagare.
  • Arbetsförmedlingens handläggning av aktivitetsrapporter. Det har till exempel förekommit att arbetsförmedlare flyttat fram datumet för aktivitetsrapporteringen för vissa deltagare. Den åtgärden saknar stöd i regelverket.
  • Hanteringen av programdeltagares olovliga frånvaro från programmet som kan innebära felaktiga utbetalningar av etableringsersättning.

Kommande granskningar av etableringsersättningen

IAF kommer inte att göra uppföljande åtgärder mot bakgrund av granskningsresultatet, men Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bör beakta de risker som har identifierats. IAF kommer att gå vidare med att granska utbildningsplikten och handläggningen av sanktioner inom etableringsersättningen.