IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Granskning av IF Metalls arbetslöshetskassa

IF Metalls arbetslöshetskassa är den tredje arbetslöshetskassan som blivit granskad enligt en ny modell som utvecklats för att stärka granskningen av arbetslöshetskassornas arbete.

Granskningen har genomförts processinriktat, vilket innebär att arbetslöshetskassans arbetsformer har stått mer i fokus än rättstillämpningen i det enskilda ärendet.

Det som granskats är arbetslöshetskassans ledning, förvaltning och organisation. Dessutom har IAF granskat förstagångsprövade ersättningsärenden och ärenden som innefattar arbetslöshetskassans tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkommen underrättelse från Arbetsförmedlingen samt återkravsärenden.

IF Metalls arbetslöshetskassa fungerar i huvudsak väl i de delar IAF har granskat. I rapporten om kopplingar mellan arbetslöshetskassor och närliggande organisationer (IAF 2018:2) redogör IAF dock för de brister som uppmärksammats när det gäller kassans mellanhavanden med närliggande organisation (fackförbundet IF Metall).

Granskningen av styrelsen och ledningen samt den interna styrningen och kontrollen visar bland annat att IF Metalls arbetslöshetskassa har goda allmänna förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag. Men arbetslöshetskassans verksamhetsområde gör att kassan är mer konjunkturkänslig jämfört med de flesta andra arbetslöshetskassor. Ärendemängden kan öka mycket snabbt och därmed också behovet av handläggare. Arbetslöshetskassan har flest lokalkontor av alla arbetslöshetskassor. Enligt arbetslöshetskassan själv skapar det en flexibel organisation vid stora varsel. Arbetslöshetskassan har styrdokument och rutiner som stödjer styrningen. Granskningen visar även att arbetslöshetskassans ekonomi är stabil.

Ärendegranskningen visar inte på några större övergripande problem i hanteringen av dessa ärenden. Men IAF anmärker mot arbetslöshetskassans hantering av återkrav som avser högst 10 dagar, som det framgår av arbetslöshetskassans "Checklista för återkrav". Arbetslöshetskassans rutin att generellt inte utreda svikligt förfarande i dessa ärenden saknar stöd i lagen. IAF kräver därför att arbetslöshetshetskassan ska ändra utformningen av checklistan. 

IAF påpekar också att IF Metalls arbetslöshetskassa inte dokumenterar sina beslut vid den slutliga prövningen eller informerar den sökande om beslutet i ärenden där kassan inte betalat ut ersättning enligt 66 § första stycket 4 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och sedan inte utesluter eller frånkänner den sökande rätten till ersättning. Arbetslöshetskassan har i ett yttrande uppgett att den framöver kommer att göra detta, och IAF kommer därför inte att följa upp detta.