IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har beräknat kostnaden för felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2017. Den uppgår i det lägsta scenariot till mellan 261 till 553 miljoner kronor och orsakas till största delen av Arbetsförmedlingens bristande kontrollarbete. I det högre scenariot uppskattas kostnaden till mellan 1063 och 1744 miljoner kronor.

Jessica-Idbrant-lower-copyright-per-arne-rynning.jpg– Det lägre scenariot är den mest realistiska beräkningen. Där utgår vi från att personer börjar sköta sitt arbetssökande om de får en sanktion.

– De felaktiga utbetalningarna som uppstår på grund av Arbetsförmedlingens hantering handlar i huvudsak om en underlåtenhet att skicka underrättelser i situationer där man borde. Det tycker vi från IAF:s sida är oacceptabelt, säger Jessica Idbrant som är chef för analysenheten vid IAF.

Det högre scenariot har IAF beräknat utifrån antagandet att varningar och sanktioner vid misstänkt misskötsamhet inte skulle ha någon beteendeförändrande effekt. Då skulle summan för felaktiga utbetalningar bli mellan 1063 och 1744 miljoner kronor.

Arbetsförmedlingen brister i kontrollarbetet

IAF har beräknat att Arbetsförmedlingens bristande kontrollarbete leder till felaktiga utbetalningar som motsvarar en kostnad på mellan 57 och 231 miljoner kronor, enligt IAF:s mest realistiska scenario.

Arbetsförmedlingens kontrollarbete har flera brister. Den vanligaste bristen är att arbetsförmedlarna inte informerar arbetslöshetskassorna vid misstanke om misskötsamhet i så stor utsträckning som de borde.

Underlåtenheten att inte informera arbetslöshetskassorna har IAF uppmärksammat i tidigare granskningar.

Mindre beräkningsfel hos Arbetslöshetskassorna

– Granskningen av arbetslöshetskassornas arbete visar på få fel, de brister som vi har sett rör små belopp och samtliga avslagsärenden har varit korrekta. säger Jessica Idbrant.

De felaktiga utbetalningarna som sker på grund av Arbetslöshetskassornas handläggning motsvarar 38-154 miljoner kronor. Ungefär en tredjedel av detta belopp är fall där de har betalats ut för lite i ersättning.

Så kan kontrollarbetet förstärkas

Arbetsförmedlingen står inför flera förändringar i sitt myndighetsuppdrag. Enligt det så kallade januariavtalet ska Arbetsförmedlingen fokusera på kontroll av arbetssökande och fristående aktörer. IAF har i flera rapporter påtalat brister i kontrollarbetet och menar att Arbetsförmedlingen behöver stärka sitt kontrollarbete. I rapporten om felaktiga utbetalningar framhåller IAF att Arbetsförmedlingen vidtar åtgärder för att stärka kontrollen av inlämnade aktivitetsrapporter. Detta kan göras till exempel genom stickprovskontroller gentemot arbetsgivare. För att en sådan kontroll ska bli möjlig bedömer IAF att aktivitetsrapporteringen behöver utvecklas.

Studier och företagande

Studier och företagande är sysselsättningar som måste anmälas enligt reglerna för arbetslöshetsförsäkringen.  För att beräkna felaktiga utbetalningar när en arbetssökande har studerat eller drivit företag har IAF gjort registersamkörningar med Statistiska centralbyrån (SCB).  Där framgår att knappt 30 miljoner kronor betalats ut felaktigt, när ersättningstagare studerat och samtidigt fått arbetslöshetsersättning. Detta motsvarar ungefär 0,25 procent av utbetald ersättning. De felaktiga utbetalningar som orsakats av icke anmält företagande uppskattas till 15 miljoner kronor. Det motsvarar ungefär 0,1 procent av den utbetalda ersättningen.

Så här arbetade IAF med rapporten:

Rapporten Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen bygger på omfattningsstudier inom arbetslöshetsförsäkringen och har inkluderat:

  • slumpmässiga kontroller av ärenden med beviljade ersättningsperioder.
  • slumpmässiga kontroller av ärenden med avslagna ersättningsperioder.
  • samkörning av register för att upptäcka studier och företagande som inte anmälts till arbetslöshetskassan i ärenden där ersättning har betalats ut.
  • IAF:s egen registerdata över återkravsärenden.

Den slumpmässiga kontrollen av ärenden har genomförts genom att samma ärenden granskats hos både Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna.

Resultatet i den här rapporten ingår som en delmängd i omfattningsstudierna som Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen genomför. De ska kartlägga kostnaden för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.