IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Får arbetssökande som inte använder digitala tjänster tillräckligt stöd?

En rapport från IAF visar att Arbetsförmedlingen brister i att upprätta handlingsplan och ge stöd utifrån behov till arbetssökande som inte använder myndighetens digitala tjänster.

IAF:s statistik visar att de arbetssökande som inte använder Arbetsförmedlingens digitala tjänster saknar handlingsplan i betydligt högre utsträckning jämfört med de som använder de digitala tjänsterna. En ärendegranskning visade att 59 procent av de sökande som inte använde digitala tjänster inte fick tillräckligt stöd utifrån Arbetsförmedlingens bedömning av stödbehov. I rapporten riktar IAF kritik mot Arbetsförmedlingen för dessa brister. 

IAF anmärker även mot att Arbetsförmedlingen inte ger likvärdigt stöd och service till de som inte använder myndighetens digitala tjänster. 

Arbetsförmedlingen ska återkoppla till IAF vilka åtgärder de vidtagit för att säkerställa att de arbetssökande får stöd utifrån sitt behov och för att arbetssökande ska få en handlingsplan inom 30 dagar.

Syftet med granskningen var att utreda om Arbetsförmedlingen ger tillräckligt stöd och om stödet är likvärdigt för de personer som inte använder myndighetens digitala tjänster.