IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Cirka 546 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar från arbetslöshetsförsäkringen 2021

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) uppskattar att de felaktiga utbetalningarna under 2021 var cirka 564 miljoner kronor. Det motsvarar 2,6 procent av de 21,4 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning som betalades ut under 2021.

– När vi jämför uppskattningen för 2021 med vår senaste beräkning från 2019 ser vi att de felaktiga utbetalningarna har minskat med lite mer än en procentenhet. Arbetsförmedlingens centraliserade kontrollarbete har bidragit till en minskning av antalet fel och därmed har också de felaktiga utbetalningarna minskat. Det är en positiv utveckling, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör för IAF. 

IAF uppskattar att de totala felaktiga utbetalningarna under 2021 var cirka 564 miljoner kronor, med ett osäkerhetsintervall på 379–770 miljoner kronor. De felaktiga utbetalningarna under 2021 i förhållande till de totala utbetalningarna av arbetslöshetsersättning motsvarar 2,6 procent, med ett osäkerhetsintervall på 1,8–3,6 procent. Motsvarande andel i Delegationen för korrekta utbetalningars slutbetänkande var 3,9 procent av utbetald ersättning, med ett osäkerhetsintervall på 2,4–5,7 procent. Det innebär att de totala felaktiga utbetalningarna sedan dess har minskat med ungefär 1,3 procentenhet. Minskningen gäller trots att ersättningsnivåerna var högre under 2021 än tidigare. 

Bristande information är det vanligaste felet

– De felaktiga utbetalningarna har flera orsaker. Det rör sig framför allt om att arbetssökande inte anmäler ändrade förhållanden i tid och att Arbetsförmedlingen inte skickar information som kan påverka rätten till ersättning till Arbetslöshetskassorna. Endast en mindre del av de felaktiga utbetalningarna orsakas av felaktiga beslut från a-kassorna, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör för IAF. 

I rapporten uppskattar IAF att arbetslöshetskassorna har orsakat 19 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar under 2021, med ett osäkerhetsintervall på 3–38 miljoner kronor. Motsvarande siffror för Arbetsförmedlingen är 217 miljoner kronor, med ett osäkerhetsintervall på 71–364 miljoner kronor. Ungefär 285 miljoner kronor bedömer IAF att den sökande har orsakat, med ett osäkerhetsintervall på 262–325 miljoner kronor.

– Arbetet med att mäta och upptäcka felaktiga utbetalningar är ett prioriterat område för oss på IAF. Med den här studien kan vi uppmärksamma Arbetsförmedlingen och a-kassorna på vikten av ett aktivt kontrollarbete. Ersättning från arbetslöshetsförsäkringen ska helst vara rätt från början, säger Mathias Wahlsten. 

För att kunna presentera den totala omfattningen felaktiga utbetalningar inom arbetsbetslöshetsförsäkringen har IAF beräknat fel med hjälp av empiriska studier i form av ärendegranskningar och registerbaserade studier. Rapporten 2022:13 Felaktiga utbetalningar i arbetslöshetsförsäkringen 2021 finns att ladda ned på iaf.se. Den kommer också att ingå i Ekonomistyrningsverkets rapport till regeringen inom ramen för uppdraget att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.