IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Årsredovisning 2018

Nu har IAF lämnat in årsredovisningen för 2018 till Arbetsmarknadsdepartementet. Där redovisar vi vårt finansiella resultat och en resultatredovisning som är uppdelad på våra tre verksamhetsgrenar; tillsyn och uppföljning, förtydliga regelverket och förvaltning.

Förvaltningsbudget för 2018

För 2018 fick vi ett förvaltningsanslag på 71 875 000 kronor. Tillsammans med överföringsbeloppet 1 970 000 kronor planerade vi för att använda 73 755 000 kronor.

Redovisningens olika delar:

  • Kapitel 1 beskriver vårt uppdrag.
  • Kapitel 2-5 innehåller resultatredovisningen och är uppdelad på våra tre verksamhetsgrenar. Prestationer under respektive verksamhetsgren redovisas per fokusområde. En tabell med antal och kostnad per prestation/prestationstyp i tidsserier om tre år redovisas i kapitel 7. Kapitel 6 redovisar vår samverkan under året.
  • Kapitel 7 redovisar förutsättningarna för kostnadsberäkningarna och en fördelning av hela verksamhetens totala intäkter och kostnader samt en tabell med antal och kostnad per prestation i tidsserier om tre år.
  • Kapitel 8 handlar om kompetensförsörjning och visar hur vi bedömer att våra åtgärder har bidragit till att vi har kunnat fullfölja vårt uppdrag.
  • Kapitel 9 innehåller den finansiella redovisningen.
  • Kapitel 10 innehåller en förteckning över våra rapporter, avslutade 2018 och pågående den 1 januari 2019.